مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

124

دانلود:

68

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

انتخاب ژنوتیپ های متحمل به شوری گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago psyllium L) و نوسان های سطح سدیم، پتاسیم و کلسیم در شرایط In vitro

صفحات

 صفحه شروع 221 | صفحه پایان 231

چکیده

 گیاه اسفرزه ازجمله گیاهان مهم دارویی است که در ایران پراکنش وسیعی دارد. هدف از این تحقیق, بررسی میزان تحمل به تنش شوری گونه . Plantago psyllium Lبا استفاده از کشت بافت به منظور شناسایی و تولید ژنوتیپ های مقاوم آن می باشد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 12 تیمار و 15 تکرار در هر تیمار انجام شد. متوسط درصد جوانه زنی 84% به دست آمد. ریزنمونه های هیپوکوتیل بیشترین و ریشه کمترین میزان القاء کالوس را در شرایط فاقد تنش شوری (شاهد) نشان دادند. در شرایط تنش شوری در هر سه ریزنمونه با افزایش غلظت NaCl درصد القاء کالوس به طورصورت معنی داری کاهش یافت. کالوس های هیپوکوتیل بیشترین و ریشه کمترین باززایی را داشتند. ریشه کمترین و کوتیلدون بیشترین وزن تر و خشک را در تمامی غلظت های NaCl داشتند. همچنین افزایش غلظت NaCl موجب افزایش میزان سدیم و کاهش میزان پتاسیم در کالوس ها شد. میزان کلسیم با افزایش غلظت NaCl نوسان داشت. کالوس ها به محیط باززایی حاوی غلظت های مختلف NaCl منتقل شدند. نتایج نشان داد هر سه ریزنمونه تا غلظت 50 میلی مول NaCl باززایی داشتند و اختلاف معنی داری بین انواع کالوس ها از نظر باززایی وجود داشت. کالوس های هیپوکوتیل بیشترین و ریشه کمترین باززایی را داشتند ولی در غلظت های 100 و 150 میلی مول NaCl باززایی اتفاق نیفتاد. در محیط فاقد تنش اختلاف معنی داری وجود نداشت و کالوس ریشه کمترین باززایی را در این شرایط داشت. گیاهچه های باززایی شده برای ریشه زایی به محیط ریشه زایی منتقل و پس از رشد مناسب برای تولید بذر به خاک منتقل شدند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی