مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

131

دانلود:

72

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر غلظت های مختلف تنظیم کننده رشد گیاهی و نوع ریزنمونه بر میزان القای کالوس، رویان زایی و باززایی شاخساره مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare ssp. gracile)

صفحات

 صفحه شروع 264 | صفحه پایان 276

چکیده

 مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgar ssp. gracile) از گیاهان دارویی متعلق به خانواده نعناعیان (Lamiaceae) می باشد. ترکیب غالب اسانس آن را کارواکرول تشکیل می دهد. در این تحقیق تاثیر غلظت های مختلف 2, 4-D در ترکیب با BAP بر روی کالوس زایی ریزنمونه های مختلف (کوتیلدون, هیپوکوتیل, گره, نوک شاخه و برگ) گیاه مرزنجوش بخارایی بررسی شد. اثر متقابل نوع محیط کشت در نوع ریزنمونه در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شد. در ریزنمونه برگ حداکثر القای کالوس (100 درصد) در تیمارهای 1 و 3 میلی گرم در لیتر 2, 4-D و در ریزنمونه گره در تیمار 3 میلی گرم در لیتر 2, 4-D حداکثر درصد القای کالوس (93.3 درصد) مشاهده شد. تیمار 0.1 میلی گرم در لیتر BAP کمترین میزان القای کالوس (صفر درصد) را در ریزنمونه برگ نشان داد. بیشترین درصد تولید کالوس رویان زا در محیط کشت MS حاوی 1 میلی گرم در لیتر 2, 4-D در ترکیب با 0.1 میلی گرم در لیتر BAP در ریزنمونه نوک شاخه به دست آمد و کمترین میزان در محیط کشت MS بدون تنظیم کننده رشد گیاهی و محیط حاوی 0.1 میلی گرم در لیتر BAP در همه ریزنمونه ها و در محیط حاوی 5 میلی گرم در لیتر 2, 4-D در ریزنمونه هیپوکوتیل مشاهده شد. با افزایش غلظت تنظیم کننده رشد گیاهی 2, 4-D رویان زایی کاهش یافت و در بین ریزنمونه ها نوک شاخه و گره بالاترین درصد رویان زایی را داشتند. در آزمایش بررسی اثر BAP در شاخه زایی ریزنمونه ها, بیشترین میزان شاخه زایی (100 درصد) در ریزنمونه گره و نوک شاخه در هر دو تیمار صفر و 0.1 میلی گرم در لیتر BAP به دست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی