مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,880

دانلود:

433

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آلودگی خاکهای منطقه جنوب تهران در مسیر روانابهای سطحی به فلزات سنگین

صفحات

 صفحه شروع 108 | صفحه پایان 113

چکیده

 حضور فلزات سنگین در غلظتهای بالا در خاک برای گیاهان, حیوانات و انسان سمی است. در این تحقیق مناطق جنوبی تهران و آب آبیاری این منطقه که همواره تحت تاثیر عوامل آلوده کننده و روانابهای عبوری این شهر قرار می گیرد, مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های خاک از 18 ایستگاه نمونه برداری جمع آوری و پس از استخراج فلزات سنگین به روش عصاره گیری, با استفاده از جذب اتمی, تعیین غلظت گردید. در این مطالعه غلظت برخی فلزات سنگین از جمله سرب, کادمیم, روی, مس و نیکل در بافت خاکهای منطقه جنوب تهران تعیین شد تا در صورت نزدیک بودن و یا افزون شدن غلظت از سطح با پتانسیل خطرزایی برای منطقه, بتوان تدابیر حفاظتی به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی را اندیشید. نتایج نشان داد که گرادیان غلظت کلیه پارامترهای مورد مطالعه از شمال به جنوب و از غرب به شرق منطقه رو به افزایش بود. میانگین غلظت سرب, کادمیم, روی, مس و نیکل در ایستگاههای شمالی منطقه به  ترتیب 12/61, 42/1, 07/61, 85/25 و 22/29 میلی گرم بر کیلوگرم و در ایستگاههای جنوبی به ترتیب معادل 40/76, 62/2, 05/172, 85/69 و 40/37 میلی گرم بر کیلوگرم محاسبه شد. در منطقه مورد مطالعه نواحی جنوبی در مقایسه با نواحی شمالی در تماس بیشتری با روانابهای سطحی قرار داشتند و این احتمالا می تواند باعث پراکندگی غلظتی بیشتر در نواحی شمالی شود. ممکن است عبور کلیه روانابها در خط القعر محدوده مورد مطالعه یعنی جنوب منطقه و کاربرد وسیع این روانابها برای آبیاری زمین های کشاورزی این منطقه یکی از دلایل تجمع فلزات در بافت خاکهای منطقه باشد. بنابراین مطالعه حاضر لزوم توجه بیشتر به استفاده از روشهایی مثل تصفیه روانابها و عدم کاربرد آنها بر روی زمین به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی در محیط را نشان داد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مردانی، گشتاسب، صادقی، مهربان، و آهنکوب، مریم. (1389). بررسی آلودگی خاکهای منطقه جنوب تهران در مسیر روانابهای سطحی به فلزات سنگین. آب و فاضلاب، 21(3 (مسلسل 75))، 108-113. SID. https://sid.ir/paper/104137/fa

  Vancouver: کپی

  مردانی گشتاسب، صادقی مهربان، آهنکوب مریم. بررسی آلودگی خاکهای منطقه جنوب تهران در مسیر روانابهای سطحی به فلزات سنگین. آب و فاضلاب[Internet]. 1389؛21(3 (مسلسل 75)):108-113. Available from: https://sid.ir/paper/104137/fa

  IEEE: کپی

  گشتاسب مردانی، مهربان صادقی، و مریم آهنکوب، “بررسی آلودگی خاکهای منطقه جنوب تهران در مسیر روانابهای سطحی به فلزات سنگین،” آب و فاضلاب، vol. 21، no. 3 (مسلسل 75)، pp. 108–113، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/104137/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی