مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,195

دانلود:

322

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ازن زنی متناوب در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR)

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 49

چکیده

 اخیرا فرآیند ترکیبی ازن زنی به همراه فرآیند هوازی بیولوژیکی همچون لجن فعال به عنوان راه حل انتخابی برای کاهش لجن با هدف به حداقل رساندن تولید لجن مازاد بیولوژیکی معرفی شده است. در این تحقیق از دو راکتور ناپیوسته متوالی به حجم 20 لیتر که توسط سیستم کامپیوتری کنترل می شود, استفاده شد. پس از ایجاد شرایط پایدار در راکتورها در طول هشت ماه تحقیق, نمونه برداری و آزمون پارامترهایی از قبیل COD, MLSS, MLVSS, DO, SVI,SOUR  ازن باقی مانده و در نهایت ضریب تولید بیومس (Y) انجام شد. نتایج نشان داد که در زمان ماند سلولی 10 روز ضرایب سینتیکی Y و Kd به ترتیب 0.58 میلی گرم بیومس به میلی گرم COD و 0.058(1/day) محاسبه گردید. در مرحله بعدی تحقیق به منظور کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی از غلظتهای مختلف ازن در راکتور به شکل متناوب استفاده گردید. نتایج نشان داد که ازن با غلظت 22 میلی گرم به ازای هر گرم MLSS در راکتور قادر است ضریب سنتیکی Y را از 0.58 به 0.23 میلی گرم بیومس به میلی گرم COD کاهش دهد. به عبارت دیگر تقریبا لجن مازاد بیولوژیکی 60 درصد کاهش یافت. اما COD محلول به مقدار جزیی, در پساب تصفیه شده افزایش یافته و درصد حذف COD از 92 درصد در راکتور شاهد به 62 درصد در راکتور آزمایش رسید. از طرفی میزان SOUR و SVI در این غلظت ازن مصرفی به ترتیب به 6mgO2/h.gvss و 27 میلی لیتر بر گرم رسید. در غلظت ازن برابر 27 میلی گرم, به ازای هر گرم MLSS در راکتور, هیچ لجن مازادی مشاهده نشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  تکدستان، افشین، عظیمی، علی اکبر، و ترابیان، علی. (1388). بررسی ازن زنی متناوب در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR). آب و فاضلاب، 20(3 (مسلسل 71))، 41-49. SID. https://sid.ir/paper/103970/fa

  Vancouver: کپی

  تکدستان افشین، عظیمی علی اکبر، ترابیان علی. بررسی ازن زنی متناوب در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR). آب و فاضلاب[Internet]. 1388؛20(3 (مسلسل 71)):41-49. Available from: https://sid.ir/paper/103970/fa

  IEEE: کپی

  افشین تکدستان، علی اکبر عظیمی، و علی ترابیان، “بررسی ازن زنی متناوب در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR)،” آب و فاضلاب، vol. 20، no. 3 (مسلسل 71)، pp. 41–49، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/103970/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی