مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آب و فاضلاب
سال:1391 | دوره:23 | شماره:4 (مسلسل 84)
صفحه شروع:128 | صفحه پایان:133

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

305

دانلود:

98

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی دومعیاره شبکه های توزیع آب (مطالعه موردی: شهر جدید سهند) (یادداشت فنی)

صفحات

 صفحه شروع 128 | صفحه پایان 133

چکیده

 با توجه به اینکه تامین فشار مناسب آب در محلهای مصرف از اصول مهم طراحی شبکه های توزیع آب است, بهینه سازی هزینه اجرای این شبکه ها بدون درنظر گرفتن مساله فشار, قابل اجرا نخواهد بود. در این تحقیق ابتدا شبکه توزیع آب شهر سهند با استفاده از الگوریتم ژنتیک دومعیاره, با دو هدف حداقل سازی هزینه و حداکثر سازی فشار, بهینه سازی شد. سپس منحنی برازش پارتو بر روی راه حلهای امکان پذیر ترسیم گردید و در نهایت با استفاده از تئوری بازی ها (روش مساحتهای یکنواخت) نقطه بهینه طراحی, مشخص و راه حل متناظر با آن نقطه توسط یک نرم افزار حل هیدرولیکی شبکه شبیه سازی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بهینه سازی شبکه توزیع آب, درحدود 13 درصد از هزینه کل پروژه را کاهش می دهد و در واقع با هزینه کمتر, فشار در محلهای مصرف بیشتر خواهد بود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.