مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آب و فاضلاب | سال:1391 | دوره:23 | شماره:4 (مسلسل 84) | صفحه شروع:70 | صفحه پایان:77

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

385

دانلود:

115

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کارایی کیتوزان به همراه پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت از آب ورودی به تصفیه خانه اهواز

صفحات

 صفحه شروع 70 | صفحه پایان 77

چکیده

 کیتوزان یک پلیمر کاتیونی زیست تجزیه پذیر بوده که از دی استیلاسیون کیتین مشتق شده است. در این تحقیق با هدف بررسی اثر کیتوزان به عنوان کمک منعقد کننده در بهبود عملکرد منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت, از آب آشامیدنی صورت پذیرفت. این پژوهش در مقیاس آزمایشگاهی و با استفاده از دستگاه جارتست در تصفیه خانه آب اهواز انجام شد. آزمایش ها بر مبنای متغیرهایی چون غلظت ماده منعقدکننده, pH و نیز غلظت کیتوزان به عنوان کمک منعقدکننده صورت پذیرفت. نمونه ها پس از آماده سازی در دستگاه جارتست, تحت عمل اختلاط سریع با 120 دور در دقیقه به مدت 1 دقیقه و اختلاط آرام با سرعت 40 دور در دقیقه به مدت 20 دقیقه و همچنین مدت 30 دقیقه به منظور ته نشینی در شرایط سکون قرار گرفتند. pH بهینه برای حذف کدورت, در pH برابر 8 مشاهده گردید. در بهینه پلی آلومینیوم کلراید به همراه کیتوزان, به ترتیب 5 میلی گرم در لیتر و 0.02 میلی گرم در لیتر به دست آمد. در شرایط بهینه کاربرد کیتوزان حدود 50 درصد غلظت منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید را کاهش داد. به علاوه, فلوک های تشکیل شده توسط کیتوزان درشت تر بوده و سرعت ته نشینی بالایی داشتند. نتایج تحقیق بیانگر کارایی خوب کیتوزان به عنوان کمک منعقد کننده در حذف کدورت از آب آشامیدنی است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID