مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,154

دانلود:

560

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گیاه پالایی خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی در اطراف پالایشگاه اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 38 | صفحه پایان 47

چکیده

 ترکیبات نفتی یکی از آلودگی های متداول خاک در اطراف پالایشگاه های نفت است که اغلب منجر به آلودگی آب های زیرزمینی نیز می شود. گیاه پالایی برای پالایش خاک های آلوده نسبت به سایر روش های فیزیکی- شیمیایی, موثر و مقرون به صرفه است. در پژوهش حاضر گیاه پالایی خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی در اطراف پالایشگاه اصفهان بررسی شد. ابتدا درصد جوانه زنی چهار گیاه فستوکا, سورگوم, آگروپایرون و جو در خاک آلوده و شاهد بررسی شد. دو گیاه سورگوم و جو که دارای بیشترین درصد جوانه زنی در خاک آلوده بود, برای آزمایش نهایی گیاه پالایی انتخاب شد. پس از گذشت 120 روز از کاشت گیاهان, وزن خشک ریشه و اندام هوایی, تعداد باکتری های کل و نفت خوار, تنفس میکربی و غلظت هیدروکربن های نفتی خاک تعیین شد. تفاوت معنی داری بین تعداد باکتری های کل و نفت خوار در خاک کشت شده با خاک بدون گیاه وجود داشت. میزان تنفس میکربی در ریزوسفر سورگوم در خاک آلوده بیشتر از ریزوسفر جو بود و میزان کاهش غلظت هیدروکربن های نفتی در خاک آلوده کشت شده با سورگوم و جو حدود 52 تا 64 درصد تعیین شد که نسبت به خاک آلوده بدون گیاه 30 درصد بیشتر بود؛ بنابراین سورگوم و جو برای کاهش هیدروکربن های نفتی خاک های آلوده منطقه مورد مطالعه, پیشنهاد می شوند. البته چون دو گیاه فوق می توانند مورد چرای دام قرار گیرند, محیط کشت باید ایزوله شود و از ورود دام جلوگیری شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ایرجی آسیابادی، فریدا، میرباقری، سیداحمد، و سلیمانی، محسن. (1395). گیاه پالایی خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی در اطراف پالایشگاه اصفهان. آب و فاضلاب، 27(3 (مسلسل 103))، 38-47. SID. https://sid.ir/paper/103893/fa

  Vancouver: کپی

  ایرجی آسیابادی فریدا، میرباقری سیداحمد، سلیمانی محسن. گیاه پالایی خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی در اطراف پالایشگاه اصفهان. آب و فاضلاب[Internet]. 1395؛27(3 (مسلسل 103)):38-47. Available from: https://sid.ir/paper/103893/fa

  IEEE: کپی

  فریدا ایرجی آسیابادی، سیداحمد میرباقری، و محسن سلیمانی، “گیاه پالایی خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی در اطراف پالایشگاه اصفهان،” آب و فاضلاب، vol. 27، no. 3 (مسلسل 103)، pp. 38–47، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/103893/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی