Start: 2/8/2023 12:38:16 AMEnd: 2/8/2023 12:38:22 AM >> 972

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

168

دانلود:

52

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مولکولی وجود ژن های حدت SHV و TEM در سویه های اشریشیاکلی مقاوم به آنتی بیوتیک جدا شده از نمونه های ادراری شهرستان جیرفت

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 82

چکیده

 زمینه و هدف: باکتری اشریشیاکلی یکی از اعضای خانواده انتروباکتریاسه می باشد که به عنوان یکی از رایج ترین عوامل عفونت ادراری شناخته شده است. آنزیم­ های بتالاکتامازی, مهمترین عامل مقاومت به آنتی­ بیوتیک­ های خانواده بتالاکتام در میان باکتری­ های گرم منفی است. با توجه به افزایش روز افزون عفونت ادراری ناشی از اشریشیاکلی مقاوم به آنتی بیوتیک هدف از این پژوهش تحیقیق پیرامون الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی نسبت به آنتی­ بیوتیک­ های بتالاکتام و بررسی وجود ژن­ های بتالاکتاماز (ESBL) SHV و TEM در نمونه های اشریشیاکلی جداشده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری می باشد. روش کار: در این پژوهش 181 سویه اشریشیاکلی از نمونه­ های ادرار افراد مبتلا به عفونت ادراری جمع آوری شد, سپس بررسی حساسیت آنتی بیوتیک به روش Disk diffusion انجام گرفت. به منظور تایید فنوتیپی اشریشیاکلی های مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف (Extended-spectrum beta-lactamases-ESBL) از روش Combined Disk test استفاده گردید و در نهایت حضور ژن­ های بتالاکتامازی SHV و TEM در ایزوله­ های ESBL مثبت توسط روش Multiplex PCR مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: از مجموع 181 ایزوله, 66 (46/36 درصد ­ ) ایزوله مقاوم به سفوتاکسیم و 82 (30/45­ درصد) ایزوله مقاوم به سفتازیدیم بودند. همچنین 58درصد ایزوله ESBL مثبت بودند که از این تعداد 16 (33­ درصد) ایزوله حامل ژن SHV, 28 (58­ درصد) ایزوله حامل ژن TEM و همچنین 3 (6­ درصد) ایزوله­ ها حامل هر دو ژن SHV و TEM بودند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه تولید ESBL تهدیدی بزرگ برای جامعه به شمار می­ رود بنابراین ضروری به نظر می­ رسد که برای شناسائی این نوع از مقاومت­ ها از روش­ های مولکولی مناسب در کنار سایر روش­ های فنوتیپی استفاده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی