مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

180

دانلود:

82

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه روش طبخ مناسب برای کاهش تولید هیدروکربن های آروماتیک در گوشت

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 19

چکیده

 زمینه و هدف: با توجه به نقش هیدروکربن های آروماتیک در ایجاد سرطان, لزوم آموزش افراد در خصوص روش های کاهش آن در محصولات غذایی و ضرورت تعیین آگاهی و عملکرد افراد در جهت طراحی برنامه های آموزشی موثر, در مطالعه حاضر به تعیین آگاهی و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه روش طبخ مناسب برای کاهش تولید هیدروکربن های آروماتیک در گوشت در سال 1396 پرداخته شد. روش کار: در این مطالعه مقطعی, 128 نفر از کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ایران به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها توسط پرسش نامه محقق ساخته شامل 46 سوال جمع آوری و با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون, تحلیل واریانس یک طرفه و تی مستقل تحلیل شدند. سطح معنی داری آزمون ها, کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. یافته ها: در حدود نیمی از نمونه های مورد مطالعه مطلع بودند که روش های کباب کردن بر روی زغال, سرخ کردن و دودی کردن می تواند هیدروکربن آروماتیک در گوشت تولید کند. در حدود 50 درصد افراد بیان داشتند که آب پز کردن و بخارپز کردن می تواند تولید هیدروکربن های آروماتیک در گوشت را کاهش دهد. گوشت سرخ شده, آب پز شده و سپس کباب شده بر زغال به ترتیب بیشترین نوع گوشت مصرف شده در نمونه های مورد مطالعه در ماه گذشته بود. تنها 7/36 درصد افراد, قسمت های سوخته شده گوشت را مصرف نمی کردند. نتیجه گیری: با توجه به کمبود اطلاعات افراد در زمینه نقش روش های طبخ گوشت در تولید هیدروکربن های آروماتیک و روش های کاهش تولید آن, ضرورت دارد کارکنان بهداشتی در برنامه های آموزشی پیشگیری از سرطان, اطلاعات لازم در این خصوص را یادآور شوند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی