مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) | سال:1396 | دوره:24 | شماره:162 | صفحه شروع:11 | صفحه پایان:21

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

192

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی بیان ژن های GPX3 و NRF2 در اووسیت های موش مدل تخمدان پلی کیستیک تحریک تخمک گذاری شده

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 21

چکیده

 زمینه و هدف: شایع ترین اختلال در عملکرد تخمدان, سندرم تخمدان پلی کیستیک (Polycystic Ovary-PCO) می باشد. در این مطالعه بیان ژن های GPX3 و NRF2 دخیل در بلوغ تخمک در طی فرآیند تحریک تخمک گذاری در موش مدل تخمدان پلی کیستیک مورد ارزیابی قرار گرفت. روش کار: در این مطالعه تجربی, موش های ماده بالغ به گروه های کنترل, شم, PCO, کنترل تحریک شده, شم تحریک شده و PCO تحریک شده تقسیم شدند. به مدت دو هفته وزن موش ها و میزان هورمون های FSH و LH در همه گروه ها بررسی شد. در گروه های تحریک شده, پس از گذشت 14 ساعت از تحریک تخمک گذاری تخمک های بالغ از ناحیه لوله فالوپ برداشت و بیان ژن های Gpx3 و Nrf2 با Real time PCR ارزیابی شد. همچنین بافت تخمدان در همه گروه ها رنگ آمیزی و مطالعات مورفومتری انجام گرفت. نتایج بررسی ها با نرم افزار SPSS و با ANOVA و تست Tukey تحلیل شد. یافته ها: بررسی های مورفومتری در گروه PCO حضور کیست های متعدد در ناحیه قشر و مرکز تخمدان در این گروه را نشان داد. میزان هورمون های LH و FSH در گروه PCO نسبت به گروه های کنترل و شم افزایش معنی داری را نشان داد (05/0p≤ ). در گروه های تحریک شده, میزان هورمون های FSH و LH در موش ها تفاوت معنی داری را بین گروه PCO تحریک شده با گروه های کنترل تحریک شده و شم تحریک شده نشان نداد. میزان بیان ژن های Gpx3 و Nrf2 در گروه PCO تحریک شده, کاهش معنی داری نسبت به گروه های کنترل و شم تحریک شده داشت (05/0p≤ ). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که زمان بلوغ تخمک در موش های گروه PCO تحریک تخمک گذاری شده نسبت به سایر گروه ها متفاوت است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID