Start: 2/5/2023 2:19:00 AMEnd: 2/5/2023 2:19:01 AM >> 621

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

110

دانلود:

49

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ناکارآمدی سلامت اداری در کارکنان مرکز بهداشت درمان لامرد

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 73

چکیده

 زمینه و هدف: فرهنگ سازمانی عبارتند از ارزش های اصلی, مفروضاتو تغییرات در رویکردهایی که ویژگی های یک سازمان را مشخص می کند. ناکارآمدی سلامت اداری نیز بخشی از مجموعه مسائلی است که سازمان ها در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می کنند. در این تحقیق به بررسی تأثیر فرهنگ سازمان از دیدگاه هافستده و تأثیر آن بر ناکارآمدی سلامت اداری پرداخته شده است. روش کار: این پژوهش در سال 90 انجام شده است. نوع تحقیق توصیفی پیمایشی بوده است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان مرکز بهداشت درمان لامرد بود که از نظر تحقیق جامعه نامحدود تلقی گردیده و نیاز به نمونه گیری دارد. برای تعیین تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 289 نفر بود که به طور مساوی بین کارکنان مرکز بهداشت درمان لامرد به صورت تصادفی توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری پیرسن و اسپیدنف و کلمرگرف استفاده به عمل آمد. یافته ها: رابطه بین ابهام گرایی و ناکارآمدی سلامت اداری و بین فرهنگ سازمانی و ناکارآمدی سلامت اداری وجود دارد, اما بین زن سالاری در مقابل مردسالاری و ناکارآمدی سلامت اداری رابطه ای وجود ندارد. همچنین بین فاصله قدرت وناکارآمدی سلامت اداری رابطه معناداری دیده نشد. نتیجه گیری: ناکارآمدی سلامت اداری موجود درمرکز بهداشت درمان لامرد ناشی از فرهنگ سازمانی مبتنی بر مردسالاری گروه (جمع) گرایی, ابهام (تردید) گریزی و فاصله قدرت پایین بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی