مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ارگونومی
سال:1397 | دوره:6 | شماره:3
صفحه شروع:1 | صفحه پایان:10

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

216

دانلود:

83

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ضرورت ملاحظات ارگونومیک در اعتباربخشی به بیمارستان ها با تاکید بر ویژگی های سالمندان

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 10

چکیده

 زمینه و هدف هدف از اعتباربخشی بیمارستان ها افزایش ایمنی و رضایت بیماران و کارکنان است که بخشی از آن از طریق متناسب سازی محیطی امکان پذیر است. پژوهش حاضر با هدف تبیین ضرورت استفاده از ملاحظات ارگونومیک در فرایند اعتباربخشی بیمارستان ها اجرا شده است. روش کار این مطالعه روش شناختی در سال 1397 طراحی, و هم زمان با روان سنجی و اعتباریابی ابزار ارزیابی تناسب ساختاری بیمارستان های سالمنددوست اجرا شد. تعیین مولفه های ساختاری از طریق بررسی متون و اعتباریابی گویه ها به روش دلفی انجام گرفت. پس از تعیین روایی محتوا, طبقه بندی گویه ها به بخش های الزامی یا اساسی, به ترتیب با کسب حداقل دو سوم و یک سوم آرای متخصصان صورت پذیرفت و در پردازش داده ها از شاخص آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته ها پردازش نظر متخصصان در 72 گویه (روایی محتوا) نشان داد بخش اعظم گویه ها (55 مورد معادل 76 درصد) الزامی یا اساسی بودند و بیشترین سهم موارد الزامی را متخصصان سالمندشناسی و کمترین آن را متخصصان معماری اعلام کردند. نتیجه گیری با توجه به رشد جمعیت سالمند در کشور از سویی و سهم بالای مراجعه سالمندان به مراکز درمانی, و الزامی و اساسی بودن بیشتر گویه های ابزار ارزیابی, به کارگیری اصول ارگونومی در اعتباربخشی به بیمارستان ها امری لازم به نظر می رسد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی