مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ارگونومی
سال:1397 | دوره:6 | شماره:3
صفحه شروع:33 | صفحه پایان:41

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

774

دانلود:

259

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اعتیاد به شبکه های اجتماعی و بازی های آنلاین: بررسی درد در ناحیه مچ دست در دانشجویان

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 41

چکیده

 زمینه و هدف امروزه, استفاده از اینترنت میان دانشجویان رواج زیادی پیدا کرده است. اعتیاد به شبکه های مجازی و بازی های آنلاین می تواند تبعات مختلفی از جمله تهدید سیستم اسکلتی عضلانی را در این افراد برجای بگذارد. هدف از انجام پژوهش حاضر, تعیین تاثیر اعتیاد به شبکه های اجتماعی و بازی های آنلاین بر درد مچ دست دانشجویان است. روش کار مطالعه حاضر بین 665 نفر از دانشجویان انجام پذیرفته است. جمع آوری اطلاعات به وسیله سه پرسش نامه استفاده آسیب زا از بازی های اینترنتی, اعتیاد به شبکه های اجتماعی و اختلالات اسکلتی عضلانی نوردیک انجام شد. اطلاعات به وسیله آزمون های کای دو و تی مستقل مقایسه شدند و درنهایت مدل رگرسیون لجستیک در سطح معناداری 0/05 ارائه شد. یافته ها نتایج نشان داد که اعتیاد به شبکه های اجتماعی و بازی های آنلاین می تواند احتمال ابتلا به درد در ناحیه مچ دست را افزایش دهد. جنسیت, در اثرگذاری اعتیاد به شبکه های اجتماعی روی درد در ناحیه مچ دست, اختلاف معناداری ایجاد می کرد. از دیگر نتایج مطالعه حاضر می توان به تاثیر عدم اختلاف سن و سطح تحصیلات افراد شرکت کننده, بر درد در ناحیه مچ دست اشاره داشت. نتیجه گیری طبق نتایج به دست آمده, می توان اظهار داشت که احتمال ارتباط بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی و انجام بازی های آنلاین با درد در ناحیه مچ دست وجود دارد. حال با توجه به شیوع نسبتا زیاد این اعتیاد میان دانشجویان, باید تمهیدات مناسبی درخصوص کاهش عوارض و صدمات ناشی از آن به ویژه در ناحیه مچ دست اندیشیده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی