مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ارگونومی
سال:1397 | دوره:6 | شماره:3
صفحه شروع:43 | صفحه پایان:54

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

235

دانلود:

118

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی اهرم تغییر دنده دوچرخه با رویکرد طراحی کاربرمحور

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 54

چکیده

 زمینه و هدف یکی از نکات مهم در طراحی کاربرمحور, توجه به شرایط فیزیکی و روانی کاربر و خطاهای ناشی از طراحی نامطلوب است. سیستم تغییر دنده دوچرخه و اهرم آن, از پیچیده ترین اجزای دوچرخه است که تعاملات فیزیکی و روانی متعدد کاربران با آن منجر به تاثیراتی بر جسم و روان آنها می شود. هدف از این پژوهش, شناخت دقیق نیازهای دوچرخه سواران در تعامل با محصول و طراحی محصول برای آن است. روش کار در این پژوهش ابتدا با روش AEIOU تحلیلی کیفی صورت گرفت. در ادامه 50 دوچرخه سوار دانشگاه هنر اسلامی تبریز با روش نمونه گیری غیرتصادفی دردسترس پژوهش قرار گرفتند و با سنجش مطلوبیت 3 آزمودنی, از آنها نظرسنجی کمی به عمل آمد. پس از آماده سازی پیش نیازهای طراحی, با استفاده از تکنیک اسکمپر, ایده هایی ارائه و با روش DFV ارزیابی شد و ایده نهایی شکل گرفت. یافته ها یافته های اولیه نشان داد که کاربران حین تغییردنده با مشکلات روانی نسبت به مشکلات فیزیکی بیشتر مواجه می شوند. همچنین طبق سنجش مطلوبیت, آزمودنی (2) با مجموع امتیاز 883 و میزان نسبت مطلوبیت 1. 212 نسبت به آزمودنی (3) و 1. 256 نسبت به آزمودنی (1) از نظر کاربران, مطلوب ترین محصول بود که این مسئله نشان داد میزان مطلوبیت با سادگی طراحی آزمودنی ها رابطه مستقیم دارد. نتیجه گیری از آنجایی که بیشتر اشتباهات کاربران در درک جابه جایی منطقی دنده ها منجر به نامطلوب بودن شرایط تعویض دنده دوچرخه می شود. طراحی محصول مدنظر با تمرکز بر کاهش خطای کاربر و تعداد عملکردهای اضافی, تسریع در فرایند تصمیم گیری کاربر و بدون آسیب رسانی به سیستم تعویض دنده دوچرخه صورت گرفت.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.