Start: 2/5/2023 2:32:00 PMEnd: 2/5/2023 2:32:00 PM >> 577

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

189

دانلود:

135

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش تنوع غذایی، چربی بدن و سبک زندگی قبلی در عزت نفس و وضعیت افسردگی در دوره آموزشی خدمت سربازی

صفحات

 صفحه شروع 48 | صفحه پایان 61

چکیده

 زمینه و هدف: ناراحتی های روانی رو به افزایش بوده و سلامت را مختل می سازند. افسردگی وافت عزت نفس از مهم ترین مشکلات بوده که موجب بیماری های مزمن می گردند. یکی از مراحل تاثیر گذار بر سلامت روان در طول زندگی, دوره سربازی می باشد. این مطالعه به بررسی تغییرات افسردگی و عزت نفس طی دوره اموزشی سربازی و ارتباط ان با سبک زندگی افراد می پردازد. روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 246 سرباز در اردیبهشت ماه سال 1395 باتوجه به معیارهای ورود از یکی از پادگان ها به صورت خوشه ای انتخاب و پس از کسب رضایت نامه اگاهانه به سنجش افسردگی و عزت نفس و سایر شاخص ها پرداخته شد. پس از 8 هفته ارزیابی های تکرار و تغییرات افسردگی و عزت نفس محاسبه و به وسیله رگرسیون خطی ارتباط آن ها با سبک زندگی مشخص شد. مقادیر کمتر از 05/0 معنا دار بود. یافته ها: میانگین سنی افراد 54/1± 15/24 بود. درجه افسردگی و عزت نفس افراد قبل از دوره به ترتیب 72/2 و 33/4 بود که به 24/2 و 58/5 تغییر یافت. تنوع بالاغذایی از افسردگی می کاهد. کاهش وزن طی دوره سربازی روی تغییرات افسردگی و عزت نفس موثر بوده و از لحاظ اماری معنا دار می باشد. نتیجه گیری: افسردگی و عزت نفس افراد طی دوره اموزشی سربازی تغییر می یابد و تنوع غذایی بالا و وضعیت اقتصادی مناسب از فاکتورهای محافظت کننده در برابر این تغییرات هستند. مطالعات بیشتری برای تعیین این روابط پیشنهاد می شوند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی