Start: 2/6/2023 1:00:30 PMEnd: 2/6/2023 1:00:31 PM >> 856

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

563

دانلود:

213

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر سه ماه تمرین هوازی بر مسیر پیام رسانی Wnt عضله اسکلتی موش های صحرایی نر

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 16

چکیده

 زمینه و هدف: آتروفی عضله اسکلتی نقش مهمی در بیماری های مرتبط با تخریب عملکردبافتی مانند سارکوپنیا بازی می کند. در این راستا, نشان داده شده است که مسیر Wnt نقش مهمی در تکامل عضله اسکلتی دارد. برخی شواهد حاکی است که تمرینات ورزشی ممکن است تعدادی از مسیرهای مربوط به هایپرتروفی عضله ی اسکلتی را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین, مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر سه ماه تمرین هوازی بر مسیر پیام رسانی Wnt عضله اسکلتی موش های صحرایی نر انجام گردید. روش کار: این مطالعه در قالب طرح تجربی دوگروهی انجام شد. 16سر موش صحرایی نر سه ماهه به شکل تصادفی در دو گروه تمرین (8سر) و کنترل (8سر) جایگزین شدند. آزمودنی های گروه تمرین سه ماه در برنامه تمرین هوازی (VO2max 80-75%) شرکت کردند. 48ساعت پس از آخرین جلسه تمرین, عضله نعلی آزمودنی ها استخراج و بیان ژن های بتا-کاتنین و گلیکوژن سنتازکیناز3-بتا با استفاده از روش RT-PCR بررسی شد. داده های حاصله توسط آزمون tمستقل, در سطح معنی داری 05/0 با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: بیان ژن بتا-کاتنین عضله نعلی در گروه تمرین (17/0± 11/1) به طور غیر معنی داری کمتر از گروه کنترل (99/0± 60/1) بود (30%, 154/0 p=). با این حال, بیان ژن گلیکوژن سنتاز کیناز3-بتا عضله نعلی گروه تمرین (51/3± . 36/10) به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل (2/1± 99/1) بود (420%, 001/0 =p). نتیجه گیری: به نظر می رسد, سه ماه تمرین هوازی در افزایش بیان ژن کلیدی گلیکوژن سنتازکیناز3-بتا عضله اسکلتی تاثیر قابل توجهی دارد و این موضوع ممکن است با افزایش خطر آتروفی عضلانی همراه باشد. با این حال, اظهار نظر قطعی در مورد نحوه تاثیرپذیری شاخص های مربوط به مسیر Wnt در عضله اسکلتی از تمرینات ورزشی مختلف, منوط به انجام تحقیقات و مطالعات بیشتر در این زمینه می باشد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی