Start: 2/1/2023 2:00:28 AMEnd: 2/1/2023 2:00:34 AM >> 361

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

498

دانلود:

159

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

میکروRNAهای گردشی، بیومارکرهای ارزشمند در مایعات بیولوژیک بدن

صفحات

 صفحه شروع 22 | صفحه پایان 36

چکیده

میکروRNAها توالی های به شدت حفاظت شده و تک رشته ای, با طولی در حدود 18-25 نوکلئوتید هستند. نقش بسیار مهم میکروRNAها در تنظیم بیان ژنوم پس از مرحله رونویسی mRNAها به اثبات رسیده است. در مطالعات متعددی از جمله بدخیمی ها و بیماری های خودایمن تغییرات در بیان میکروRNAها در سلول ها و بافت ها و ارتباط آن ها با بیماری نشان داده شده است. میکروRNAها علاوه بر درون سلول در مایعات بدن در ترکیب با لیپوپروتئین ها و یا محصور در بسته بندی هایی از غشاء دولایه به نام اگزوزوم وجود دارند. در مایعات مختلف بدن مانند سرم و ادرار علی رغم حضور ریبونوکلئازهای فراوان میکروRNAهای گردشی پایدار بوده و قابل اندازه گیری به صورت کمی نیز می باشند. در چند سال اخیر, بررسی میکروRNAها گردشی در مایعات بیولوژیک بدن پنجره ای جدید از پژوهش ها, برای یافتن بیومارکرهایی جدید, بی خطر و غیرتهاجمی را در علم پزشکی گشوده است. هدف از نگارش مقاله مروری فوق, بررسی و تشریح بیان میکروRNAها در مایعات بیولوژیک بدن و علاوه بر آن توصیف مطالعات اخیر انجام گرفته در این زمینه برای شناخت و معرفی بیومارکرهایی کارامد در تشخیص و پیگیری درمان در بیماری های مختلف است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی