Start: 2/2/2023 2:25:22 PMEnd: 2/2/2023 2:25:22 PM >> 604

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

138

دانلود:

39

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر داروی فینگولیمود بر تعداد پلاک های مغز بیماران مالتیپل اسکلروز قبل و پس از درمان در تصویربرداری تشدید میدان مغناطیسی

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 47

چکیده

 زمینه و هدف: درمان های متعددی برای کنترل بیماری مولتیپل اسکلروزیس (Multiple Sclerosis-MS) پیشنهاد شده است. در این میان داروی فینگولیمود اولین داروی خوراکی این بیماری است که از سال 2010 از سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) تاییدیه گرفت و از مهرماه سال 1392 این دارو در ایران تولید می شود. لذا, هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر داروی فینگولیمود بر تعداد پلاک های مغز بیماران مبتلا به MS با استفاده از ارزیابی تصاویر MRI است. روش کار: این مطالعه از نوع تحلیلی بود و تعداد پلاک های مغز 64 بیمار که دارای MS شناخته شده بودند, با استفاده از MRI در ابتدا و پایان مطالعه (پس از طی 12 ماه از مصرف دارو) مشخص شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری و نرم افزار SPSS ویرایش 22 تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: تعداد پلاک های فعال در MRI بیماران مبتلا به MS و همچنین تعداد پلاک های فعال به شکل رینگ بعد از مصرف داروی فینگولیمود افزایش معناداری یافت (05/0>p)؛ اما بین تعداد پلاک های فعال به شکل ندولر در MRI, قبل و بعد از مصرف داروی فینگولیمود تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0p>). نتیجه گیری: مصرف فینگولیمود با دوز 5/0 میلی گرم روزانه پس از طی 12 ماه نمی تواند از زیاد شدن تعداد پلاک های فعال براساس MRI در بیماران MS جلوگیری نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی