مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

293

دانلود:

37

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل موثر بر وزن هنگام تولد نوزادان استان یزد در سال 1386

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 64

چکیده

 سابقه و اهداف: وزن هنگام تولد نوزاد مهم ترین شانس برای ادامه حیات و رشد و نمو طبیعی است. با شناخت و کنترل عوامل خطرزا که عمدتا تابع شرایط زیستی و اجتماعی است, می توان از بروز نوزادان کم وزن جلو گیری کرد.هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین عوامل موثر مثل رضایت مندی زناشویی والدین و فشارخون بالا و سن و شغل مادران با وزن نوزاد به هنگام تولد بود.روش بررسی: در این مطالعه 941 نوزاد از بین تمامی نوزادان متولد شده در بیمارستان های استان یزد در سال 1386 که والدینشان ساکن استان یزد بودند, انتخاب شدند. در مرحله اول, شیوه نمونه گیری طبقه ای (با توجه به نسبت جمعیت در هر یک از شهرستان های استان یزد و فصل تولد)مورد استفاده قرار گرفت و سپس از نمونه گیری خوشه ای, به صورت انتخاب یکی از روزهای فصل به صورت تصادفی و ثبت تمام تولدها در روز انتخاب شده و روزهای بعد از آن تا رسیدن به نمونه موردنظر استفاده شد. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و همچنین آزمون رضایتمندی زناشویی اینریچ به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با مدل رگرسیون لوجستیک انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد بارداری در سن کمتر از 19 سال, نارضایتی شدید زناشویی, فشار خون بالا و شاغل بودن مادر می تواند احتمال به دنیا آمدن کودکان کم وزن را به طور معنی دار (P<0.05) افزایش دهد. همچنین مشخص شد که جنسیت نوزاد, فصل تولد, تحصیلات والدین, نسبت خویشاوندی والدین, به طور معنی داری بر احتمال به دنیا آمدن نوزادان با وزن کم تولد تاثیری نداشته است.بحث: با توجه به تاثیر منفی عواملی مثل فشار خون مادر, نارضایت مندی های شدید زناشویی مثل سوء رفتارهای فیزیکی - عاطفی و جنسی و مشاغل دشوار و استرس کاری بر وزن هنگام تولد پیشنهاد می گردد آموزش هایی جهت پیشگیری از این عوامل به زوجین در هنگام ازدواج و بارداری داده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی