مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: طلوع بهداشت | سال:1387 | دوره:7 | شماره:3 (مسلسل 25) | صفحه شروع:49 | صفحه پایان:56

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

439

دانلود:

159

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه فرسودگی شغلی با سلامت عمومی در کارکنان اداره کل مخابرات شهر زاهدان

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 56

چکیده

 سابقه و اهداف: فرسودگی شغلی سندرم روانی متشکل از خستگی عاطفی, مسخ شخصیت (واکنش منفی و عاری از احساسات نسبت به ارباب رجوع) و کاهش احساس کفایت می باشد که نگرش منفی نسبت به خود, شغل و دیگران ایجاد کرده و سلامت عمومی فرد را به خطر می اندازد. هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی کارکنان اداره کل مخابرات شهر زاهدان می باشد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی - همبستگی است, جمعیت مورد مطالعه آن, کلیه پرسنل اداره کل مخابرات شهر زاهدان بوده که به صورت نمونه گیری طبقه ای- تصادفی تعداد 150 نفر از طریق پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند که از این تعداد, 13 پرسشنامه به علت نقص اطلاعات یا عدم عودت کنار گذاشته شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل 2 پرسشنامه استاندارد بود: الف) پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک (MBI): این پرسشنامه که از 22 گزاره جداگانه تشکیل شده است و سه جنبه فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی, مسخ شخصیت واحساس کفایت شخصی) را می سنجد. پرسشنامه بر اساس مقیاس هفت درجه ای لیکرت تنظیم شده و با مقیاس 0 تا 6 نمره گذاری شده است. برای بررسی اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفاکرونباخ استفاده شد که مقدار آن 0.78 بود. ب: آزمون سلامت عمومی (GHQ2-28 گلدبرگ, 1987) که دارای 28 سوال می باشد و به بررسی سلامت ­ عمومی فرد (در زیر مقیاس های سلامت جسمانی, اضطراب, اختلال در کارکردهای اجتماعی و افسردگی) می پردازد که با مقیاس 0 تا 3 نمره گذاری شده است. برای بررسی اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 0.82 بود. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی, درصد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد.یافته ها: در مقوله های فرسودگی شغلی و سلامت عمومی به ترتیب %15.4 و %23.4 کارکنان در معرض خطر قرار داشتند. همبستگی معناداری بین فرسودگی شغلی با سلامت عمومی و زیر ابعاد آن ها: خستگی عاطفی با اضطراب و اختلال در خواب و سلامت عمومی, مسخ شخصیت با سلامت عمومی, اضطراب و اختلال در خواب با فرسودگی شغلی, عدم کفایت شخصی با اختلال در روابط اجتماعی مشاهده شد.بحث: با توجه به محرز شدن رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت عمومی لازم است مدیران سازمان برنامه هایی را برای بهبود و ارتقای انگیزه, رضایت شغلی, احساس خودکارآمدی و روابط انسانی به اجرا درآورند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID