video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

152

دانلود:

39

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط پلی مورفیسم C677T ژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز (MTHFR) با وریدهای واریسی در جمعیت مازندران

صفحات

 صفحه شروع 18 | صفحه پایان 26

کلیدواژه

متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز(MTHFR)Q2

چکیده

 زمینه و هدف: متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز (MTHFR-Methylenetetrahydrofolate reductase) یکی از آنزیم های کلیدی در متابولیسم فولات است. جهش ژنی C677T منجر به کاهش فعالیت آنزیم MTHFR می شود و خطر ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی را افزایش می دهد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میان پلی مورفیسم C667T ژن MTHFR در کنار برخی عوامل غیرژنتیکی و بیماری وریدهای واریسی بود. روش کار: در این مطالعه مورد-شاهدی, 80 مبتلا به وریدهای واریسی و 150 فرد غیرمبتلا مورد بررسی قرار گرفتند. پس از استخراج DNA از خون محیطی به روش استاندارد, تعیین ژنوتیپ آن ها به روش PCR-RFLP انجام شد. همچنین اطلاعات دموگرافیک مانند سابقه خانوادگی این بیماری, جنسیت, سن, اضافه وزن, مدت ساعات کار, وضعیت اجابت مزاج, ورزش, فشار خون, و استعمال سیگار هر فرد ثبت شد. با استفاده از روش رگرسیون لجستیک ارتباط ژنوتیپ و متغیرهای ثبت شده با بیماری وریدهای واریسی بررسی شد. یافته ها: فراوانی ژنوتیپ های پلی مورفیسم C677T ژن MTHFR در گروه بیمار و شاهد اختلاف معنی داری نداشتند (05/0p). ارتباطی میان عادت به انجام منظم ورزش, سن, فشار خون, جنسیت و استعمال سیگار با بیماری رگ های واریسی در جمعیت مورد مطالعه دیده نشد (05/0

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی