مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

179

دانلود:

96

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مارکرهای سرولوژیک هپاتیت B در بیماران خاص (تالاسمی-دیالیزی) استان مازندران

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 67

چکیده

 زمینه و هدف: حدود 300 میلیون نفر در جهان حامل ویروس هپاتیت B (HBV) می باشند. بیماران تالاسمی و دیالیزی از بیماران در معرض ابتلا به این ویروس هستند. علی رغم واکسیناسیون افراد پس از مدتی تیتر آنتی بادی کاهش می یابد و امکان ابتلا به عفونت ویروس هپاتیت B وجود دارد. این مطالعه به بررسی مارکرهای سرولوژیک هپاتیت B در بیماران تالاسمی و دیالیزی استان مازندران می پردازد. روش کار: 94 بیمار وارد این مطالعه کمی و بالینی شدند. برای تمامی بیماران, پرسش نامه ای شامل اطلاعاتی از قبیل دموگرافیک, سابقه واکسیناسیون هپاتیت B, سابقه دریافت فرآورده های خونی, سابقه اعمال جراحی تکمیل شد. مقدار 5 میلی لیتر خون وریدی از هر فرد گرفته و سرم آن جدا و در فریزر 20-سانتی گراد نگهداری شد. آزمایش الیزا بر روی نمونه ها از نظر حضور مارکرهای Anti-HBc, Anti-HBs و HBsAg انجام شد. یافته ها: از 94 بیمار 55 نفر مرد (5/58 %) و 39 نفر (5/41%) زن بودند. در این بیماران 57 نفر (6/60%) دیالیزی و 37 نفر (4/39%) بیمار تالاسمی بودند که افراد دیالیزی 4 نفر (7%) و در بیماران تالاسمی 8 نفر (6/21%) مبتلا به هپاتیت B (HBV) بودند. نمونه ها از نظر وجود HBsAg, 12 نفر (8/12%) و Anti-HBs, 54 نفر (4/57%) و Anti-HBc در 13 نفر (8/13%) مثبت گزارش شد. نتیجه گیری: 8/12% بیماران مراجعه کننده HBV مثبت و 6/42% بیماران به HBVحساس بودند. بنابراین غربالگری بیماران قبل از استفاده فرآورده های خونی برای آنتی بادی علیه HBV توصیه می شود. همچنین, مطالعات سرولوژیک برای اطمینان از محافظت بیماران ضروری می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.