مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,438

دانلود:

290

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وضعیت آگاهی و نگرش و عملکرد معلمین دبیرستانهای ناحیه یک شهر یزد درباره بهداشت دهان و دندان در سال 88

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 34

چکیده

 سابقه و اهداف: پوسیدگی دندانها و بیماری های پریودنتال از جمله شایعترین بیماریهای بشری است و بخش مهمی از وقت و هزینه خانواده ها را به خود اختصاص داده است. صاحبنظران دندانپزشکی بر این عقیده اند که تنها راه کاهش پوسیدگی و بیماری های پریودنتال روی آوردن به امر پیشگیری است و در این میان مدرسه نقش بسیار مهمی در ارتقاء سلامت در مراحل بحرانی دوران کودکی و نوجوانی ایفا می کند. به منظور رفع نیازهای آموزشی و بهداشتی دانش آموزان, باید آموزش معلمین و تقویت مداوم آن مدنظر قرار گیرد.مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت آگاهی و نگرش و عملکرد معلمین دبیرستانهای ناحیه یک شهر یزد درباره بهداشت دهان و دندان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی است که در سال 88 در مدارس متوسطه ناحیه 1 شهر یزد انجام شد. 210 معلم که با استفاده از فرمول نمونه گیری بدست آمده بود بطور تصادفی انتخاب شدند. تعداد 10 مدرسه از مدارس مقطع متوسطه ناحیه 1 شهرستان از نقاط مختلف جغرافیایی شهربطور تصادفی از لیست مدارس انتخاب و کلیه معلمین این مدارس مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پیش ساخته که روایی و پایایی آن توسط محقق تعیین شده بود استفاده شد که حاوی 7سوال دموگرافیک, 19 سوال مربوط به نگرش, 8 سوال آگاهی و 3 سوال در مورد عملکرد بود. داده ها با کمک نرم افزار آماری SPSS 11و با استفاده از شاخص های میانگین, انحراف معیار و درصدها توصیف و با استفاده از آزمو ن کای اسکوئر,کروس کالوالیس و من ویتنی تحلیل شد.نتیجه گیری: از تعداد 210 نفر معلم 54 نفرمرد و 156 نفر زن بودند متوسط سن افراد مورد مطالعه 37.37±4.98 بوده است. که میانگین نمره آگاهی افراد مورد مطالعه 13.88±2.43 بوده است. میانگین آگاهی با جنس و وضعیت درآمد از لحاظ آماری معنی دار بود (P<0.05). همچنین با توجه به نتایج به عمل آمده با افزایش سن میزان آگاهی معلمان از بهداشت دهان و دندان افزایش می یابد ولی این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نیست. میانگین نمره نگرش آنان 10.34±3.42 (از کل 19 امتیاز) بود. ولی میانگین نگرش با هیچکدام از متغیر های دموگرافیک ارتباط آماری معنی داری نداشت.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه میتوان گفت که جهت بهبود کیفیت بهداشت دهان و دندان در مدارس نیاز به افزایش آگاهی معلمان با استفاده از دوره های بازآموزی توسط افراد مجرب, تجدیدنظر در محتوا دوره های بازآموزی و افزایش سطح علمی این دوره ها وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  مظلومی محمودآباد، سیدسعید، هداوندخانی، مریم، شیرازی، جواد، و دهقانی تفتی، عارفه. (1389). بررسی وضعیت آگاهی و نگرش و عملکرد معلمین دبیرستانهای ناحیه یک شهر یزد درباره بهداشت دهان و دندان در سال 88. طلوع بهداشت، 9(1 (مسلسل 28))، 27-34. SID. https://sid.ir/paper/102969/fa

  Vancouver: کپی

  مظلومی محمودآباد سیدسعید، هداوندخانی مریم، شیرازی جواد، دهقانی تفتی عارفه. بررسی وضعیت آگاهی و نگرش و عملکرد معلمین دبیرستانهای ناحیه یک شهر یزد درباره بهداشت دهان و دندان در سال 88. طلوع بهداشت[Internet]. 1389؛9(1 (مسلسل 28)):27-34. Available from: https://sid.ir/paper/102969/fa

  IEEE: کپی

  سیدسعید مظلومی محمودآباد، مریم هداوندخانی، جواد شیرازی، و عارفه دهقانی تفتی، “بررسی وضعیت آگاهی و نگرش و عملکرد معلمین دبیرستانهای ناحیه یک شهر یزد درباره بهداشت دهان و دندان در سال 88،” طلوع بهداشت، vol. 9، no. 1 (مسلسل 28)، pp. 27–34، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/102969/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی