مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: طلوع بهداشت | سال:1389 | دوره:9 | شماره:1 (مسلسل 28) | صفحه شروع:41 | صفحه پایان:50

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

954

دانلود:

222

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وضعیت بهداشت و ایمنی محیط فیزیکی مدارس ابتدایی دولتی شهرکرد در سال 1388

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 50

چکیده

 سابقه و اهداف: در حال حاضر, در کشور ایران حدود 6 میلیون دانش آموز در مقطع دبستان مشغول تحصیل می باشند. از آنجایی که دانش آموزان ابتدائی به دلیل خصوصیات جسمانی و عادات ویژه رفتاری, بیشتر از بزرگسالان در معرض خطرات محیطی هستند, رعایت بهداشت محیط فیزیکی و ایمنی مدارس, نقش موثری در سلامت دانش آموزان دارد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت بهداشت محیط فیزیکی و ایمنی مدارس ابتدایی دولتی شهرکرد در سال 1388 انجام گردید. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی, کلیه 37 دبستان دولتی شهرکرد به روش سر شماری مورد بررسی قرار گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات ازچک لیست 105 سوالی پژوهشگر ساخته که در 4 حیطه تنظیم و طراحی شده بود,استفاده شد. اعتبار ابزار به روش اعتبار محتوا تعیین گردید. پایایی ابزار به روش پایایی بین نمره دهندگان محاسبه گردید. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس, نسخه 16 استفاده شد. برای دستیابی به یافته-های پژوهش از آمار توصیفی استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وضعیت بهداشت ساختمان مدارس در 100 درصد مدارس دخترانه و پسرانه مناسب است. وضعیت وسایل و تجهیزات در 52.6 درصد مدارس دخترانه و در 88.9 درصد مدارس پسرانه, وضعیت امکانات بهداشتی در 63.2 درصد مدارس دخترانه و در 77.8 درصد مدارس پسرانه و وضعیت ایمنی محیط فیزیکی در 63.2 درصد مدارس دخترانه و در 66.7 درصد مدارس پسرانه نامناسب بوده است. همچنین نتایج نشان داد وضعیت بهداشت ساختمان مدارس با میانگین و انحراف معیار 75.6±3.1 بالاترین امتیاز و وضعیت امکانات بهداشتی با میانگین و انحراف معیار 31.2±4 کمترین امتیاز را کسب نمودند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش وضعیت بهداشت محیط فیزیکی و ایمنی مدارس ابتدایی دولتی شهرکرد, با نارسایی هایی مواجه است. با بررسی و ارزشیابی مداوم مدارس می توان بر اساس یافته ها, جهت بهبود وضعیت بهداشت و ایمنی محیط آموزشی برنامه ریزی نمود وگام موثری در راستای سلامت جسمی, روانی و اقتصاد جامعه برداشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID