مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: طلوع بهداشت | سال:1389 | دوره:9 | شماره:1 (مسلسل 28) | صفحه شروع:35 | صفحه پایان:40

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

203

دانلود:

78

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وضعیت بیماران مسلول در شهرهای یزد و شیراز

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 40

چکیده

 سابقه و اهداف: با وجود کوشش های فراوانی که برای کنترل بیماری سل در ایران انجام شده است متاسفانه این بیماری در ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر در حال توسعه بعنوان یک مشکل جدی بهداشت عمومی مطرح می باشد. در این مطالعه به صورت همزمان در دو شهر یزد و شیراز وضعیت بیماران مسلول دارای پرونده مورد بررسی قرار گرفتند.روش بررسی: این مطالعه توصیفی به روش case series به صورت همزمان در دو شهر یزد و شیراز انجام و کلیه افراد مسلولی که برای آنها در مقطع زمانی سال 1383 پرونده سل تشکیل شده بود وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای استفاده شد که در آن سن, جنس, شغل, ملیت, وضعیت اسمیر, نتیجه کشت,ESR و محل سل ثبت می گردید.یافته ها: در مجموع 136 پرونده سل ریوی (یزد 32 و شیراز 104) مورد بررسی قرار گرفت. از نظر سنی در یزد بیشترین تعداد بیماران در گروه سنی 75-51 و در شیراز در گروه سنی 50-26 سال قرار داشتند (P=0.00) از نظر جنس در شهر یزد اکثریت بیماران مونث (%52.9) و در شیراز اکثریت بیماران مذکر (%63.7) بودند (P=0.02). میزان موارد اسمیر مثبت به ترتیب در یزد %68.7 و در شیراز %69.2 بود. از نظر ملیت در یزد %23.5 و در شیراز %40.8 بیماران مسلول افغانی و بقیه ایرانی بودند (P=0.01). از نظر میزان  ESR(Erythrocyte sedimentation rate)در دو جنس تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در مجموع در دو شهر مورد مطالعه %59.1 افراد (136 نفر) سل ریوی و %40.8 افراد (94 نفر) سل خارج ریوی داشتند که شایع ترین محل سل خارج ریوی به ترتیب غدد لنفاوی, استخوان و پلور بود.نتیجه گیری: درصد موارد سل ریوی اسمیر مثبت نسبت به سل ریوی اسمیر منفی قابل قبول و نزدیک به انتظار سازمان بهداشت جهانی (%70) می باشد. موارد سل خارج ریوی بیشتر از حد انتظار بود که باید پیشنهاد نمود معیارهای تشخیص سل خارج ریوی بیشتر رعایت شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID