مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: طلوع بهداشت
سال:1389 | دوره:9 | شماره:1 (مسلسل 28)
صفحه شروع:1 | صفحه پایان:9

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

151

دانلود:

103

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه کارایی رآکتورهای منقطع و لوله ای در حذف رنگ متیلن بلو از فاضلاب مصنوعی نساجی با استفاده از فرآیند فتوکاتالیستی TiO2/UV/C

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 9

چکیده

 سابقه و اهداف: رنگ ها موادی با ساختار پیچیده بوده که در نتیجه مراحل مختلف صنعت نساجی نظیر رنگرزی و تکمیل پارچه به محیط زیست وارد می شوند. رنگ متیلن بلو یکی از رنگ های کاتیونی بوده که در حال حاضر نیز در صنایع نساجی کاربرد دارد. فاضلاب های رنگی صنایع نساجی یکی ازمنابع مهم آلودگی محیط زیست اند. این تحقیق یک مطالعه کارآزمایی آزمایشگاهی است و هدف از انجام این تحقیق, تجزیه فتوکاتالیستی رنگ متیلن بلو با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم تحریک شده با پرتو فرابنفش (UV-C ) با استفاده از رآکتورهای منقطع و لوله ای است.روش بررسی: غلظت رنگ, غلظت نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و میزان هوا دهی از جمله متغیر های مورد مطالعه در این تحقیق بوده اند.یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که حذف رنگ متیلن بلو ارتباط مستقیمی با زمان تابش پرتو دارد. تمام آزمایشات در شرایط خنثی pH:7 انجام شد. بهترین نتیجه حذف رنگ و  CODدر رآکتور منقطع به ترتیب 100 و 42.2 درصد بود و این در حالی است که حداکثر حذف رنگ و COD در رآکتور لوله ای 93 و 47.8 درصد در غلظت 1.2 گرم در لیتر نانوذره دی اکسید تیتانیوم و زمان 60 دقیقه حاصل گردید. همچنین با افزایش غلظت رنگ, سرعت حذف رنگ کاسته می شد.نتیجه گیری:در نهایت می توان نتیجه گیری نمود که استفاده از مدل منقطع جهت حذف رنگ و COD کارایی بیشتری دارد و با توجه به کارایی حذف مورد نیاز و استانداردهای تخلیه پساب می توان آن را در مقیاس های بزرگ تر نیز به کاربرد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.