Start: 2/7/2023 3:16:22 AMEnd: 2/7/2023 3:16:23 AM >> 834

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,163

دانلود:

525

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه بین سبک هویت و بهزیستی روانی در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر قم

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 77

چکیده

 سابقه و اهداف: هویت احساس نیاز به جدا بودن از دیگران که دارای سبک های مختلف بوده و در دوران نوجوانی بسیار حایز اهمیت است. اگر نوجوان چارچوبی از ارزش ها و باورهای خود ساخته و یا وام گرفته از دیگران را برای خود حفظ کند, نشان از تعهد او می باشد. این دو مولفه( سبک هویت و تعهد هویت) می تواند مجموعه ای از پاسخ های هیجانی و رضایت کلی از زندگی را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین انواع سبک های هویت, تعهد هویت و بهزیستی روانی در بین دانش آموزان دختر راهنمایی شهر قم در سال تحصیلی 89-1388 انجام شد.روش بررسی: در این پژوهش تعداد 500 دانش آموز دختر در مقطع راهنمایی شهر قم با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. برای دستیابی به نتایج از پرسشنامه های سبک های هویت (ISI-6G), (برزونسکی, 1989) و پرسشنامه بهزیستی روانی بزرگسالان مک کامینز (2002) استفاده شد. در تحلیل آماری از نرم افزار SPSS18 برای شاخص های توصیفی و استنباطی از جمله همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده گردید.یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که بین سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری با بهزیستی روانی و تعهد هویت در سطح معناداری P<0.01 رابطه مستقیم وجود دارد و بین سبک هویت سردرگم با بهزیستی روانی و تعهد هویت در سطح معناداری P<0.05 رابطه معکوس معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام هم نشان داد که سبک هویت هنجاری و تعهد هویت دو متغیری بودند که به خوبی توانایی پیش بینی بهزیستی روانی 1 و 2 را داشتند. بهزیستی روانی 1 و 2 هرکدام جداگانه بوسیله رگرسیون گام به گام پیش بینی و مورد تحلیل قرار گرفته است.نتیجه گیری: این تحقیق همسو با اکثر تحقیقات بوده و بیانگر وجود ارتباط بین انواع سبک های هویت, تعهد هویت و بهزیستی روانی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی