مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

9,960

دانلود:

1,437

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مهارت های اجتماعی: نقش آن در پیشگیری از مورد آزار قرار گرفتن نوجوانان

صفحات

 صفحه شروع 96 | صفحه پایان 108

چکیده

 سابقه و اهداف: هدف از مقاله حاضر بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و مورد آزار قرار گرفتن نوجوانان است. کودک آزاری یکی از مسائل اجتماعی است, که به علت ویژگی های تاثیرگذار آن نیاز به بررسی و برنامه ریزی مناسب, به منظور پیشگیری و کمک به رفع و کاهش آن, به شدت احساس می شود. و لذا مطالعه حاضر با هدف شناخت و توصیف ارتباط مهارت های اجتماعی نوجوانان با مورد آزار قرار گرفتن آنان در منطقه 17 شهر تهران انجام گرفت.روش بررسی: این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی بود. که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 144 نفر دانش آموز مقطع راهنمایی منطقه 17 شاغل به تحصیل در مدارس مقطع راهنمایی منطقه 17 شهر تهران انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات برای پژوهش, عبارت بودند از آزمون استاندارد مهارت های اجتماعی ماتسون و آزمون استاندارد کودک آزاری. جهت تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد؛ که بین مهارت های اجتماعی نوجوانان با مورد آزار قرار گرفتن آنان رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از این بود؛ که پرخاشگری مهم ترین پیش بینی کننده معنادار مورد آزار قرار گرفتن است.نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد که که نقص در مهارتهای اجتماعی به ویژه وجود پرخاشگری, رفتارهای غیر اجتماعی و عدم مهارت های اجتماعی مناسب در روابط دو سویه کودک و نوجوان با دیگران تاثیرگذار است, و باعث افزایش احتمال مورد آزار قرار گرفتن کودکان و نوجوانان می گردد. پس لازم است؛ موضوع ارتقا مهارت های اجتماعی نوجوانان و دانش آموزان مورد توجه ویژه مسوولین مربوطه قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ممیزی، فاطمه، عبدی زرین، سهراب، اقلیما، مصطفی، و راهب، غنچه. (1390). مهارت های اجتماعی: نقش آن در پیشگیری از مورد آزار قرار گرفتن نوجوانان. طلوع بهداشت، 10(1 (مسلسل 31))، 96-108. SID. https://sid.ir/paper/102953/fa

  Vancouver: کپی

  ممیزی فاطمه، عبدی زرین سهراب، اقلیما مصطفی، راهب غنچه. مهارت های اجتماعی: نقش آن در پیشگیری از مورد آزار قرار گرفتن نوجوانان. طلوع بهداشت[Internet]. 1390؛10(1 (مسلسل 31)):96-108. Available from: https://sid.ir/paper/102953/fa

  IEEE: کپی

  فاطمه ممیزی، سهراب عبدی زرین، مصطفی اقلیما، و غنچه راهب، “مهارت های اجتماعی: نقش آن در پیشگیری از مورد آزار قرار گرفتن نوجوانان،” طلوع بهداشت، vol. 10، no. 1 (مسلسل 31)، pp. 96–108، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/102953/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی