مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی) | سال:1392 | دوره:13 | شماره:28 | صفحه شروع:217 | صفحه پایان:241

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

416

دانلود:

211

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و سنجش عدالت فضایی بهره مندی از خدمات عمومی شهری بر اساس توزیع جمعیت و قابلیت دسترسی در شهر بابلسر

صفحات

 صفحه شروع 217 | صفحه پایان 241

چکیده

 امروزه در آغاز قرن 21, بحران برنامه ریزی و کیفیت زندگی شهری در اکثر نقاط جهان, ابعاد گسترده ای یافته و موجب گردیده وعده آرمانشهر مدنی, تعالی انسان و عدالت فضایی در جوامع سرمایه داری غرب, همچنین وعده های ایدئولوژی و آرمانگرایی کمونیسم مبتنی بر برخورداری یکسان افراد از مواهب رشد و توسعه در کسب جهان مادی و معنوی, در عمل توهمی بیش نباشد. شهرهای امروزی بویژه در کشورهای درحال توسعه, با توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی مستمر, بیش از هر دوره دیگری نیازمند توجه به برقراری عدالت فضایی در برخورداری مطلوب از خدمات مختلف شهری می باشند. در این میان, موضوع خدمات رسانی و برخورداری نامناسب و گاه متناقض مناطق مختلف شهرها از خدمات عمومی, با مفهوم عدالت فضایی در تضاد است, بطوری که کاستی های موجود در تامین این خدمات از اساسی ترین چالش های موجود در شهرهای جهان بویژه شهرهای کشورهای در حال توسعه است. از این رو پژوهش حاضر با توجه به مفهوم عدالت فضایی, کیفیت برخورداری و دسترسی مناسب ساکنین محلات مختلف شهر بابلسر از خدمات عمومی شهری, به بررسی میزان برخورداری محلات 11 گانه این شهر از خدمات مذکور پرداخته است. روش پژوهش در تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و به منظور جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی بهره گرفته شده است. استفاده از مدل آنالیز تاکسونامی و تدوین پرسشنامه, مهم ترین مراحل کار در این زمینه بوده است و نتایج آن که با استفاده از نرم افزار SPSS و Arc GIS بوده, نشان می دهد که بین جمعیت به عنوان مهم ترین عامل تاثیرگذار در ارائه خدمات و میزان برخورداری محلات مختلف شهر از خدمات شهری رابطه متناسبی برقرار نیست و غالب ساکنین محلات نیز از وضعیت دسترسی به خدمات مذکور رضایت ندارند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID