مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

405

دانلود:

639

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

محاسبه دمای گذرای پیستون موتور SI با استفاده از تحلیل حرارتی محفظه احتراق به روش مقاومت-خازن

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 84

چکیده

 در این تحقیق, انتقال حرارت در پیستون موتور اشتعال جرقه ای محاسبه شده است. به منظور شبیه سازی انتقال حرارت در محفظه احتراق و محاسبه دمای گذرای پیستون در یک سیکل بسته, به صورت هم زمان بر اساس مدل شبکه حرارتی مقاومت-خازن, 24 معادله انتقال حرارت با مدل دو ناحیه ای احتراق حل می شود. مدل استفاده شده به خوبی دمای دیواره های محفظه احتراق را پیش بینی کرده و چون برای هر یک از متغیرهای مدل عباراتی برحسب هندسه موتور, متغیرهای عملکردی موتور و مشخصات مواد به کار گرفته شده, قابلیت استفاده برای موتورهای متفاوت را دارا می باشد. مجموعه عملیات شبیه سازی بوسیله برنامه ای که در نرم افزار MATLAB نوشته شده, انجام شده و نتایج با داده های تجربی موتور EF7.TC اعتباردهی شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی