مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مکانیک هوا فضا | سال:1389 | دوره:6 | شماره:2 (پیاپی 20) (انتقال حرارت و پیشرانش) | صفحه شروع:11 | صفحه پایان:24

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

246

دانلود:

385

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عملکرد پیل سوختی اکسید جامد صفحه ای در ساختار تقویت شده آندی همراه با تبدیل داخلی سوخت

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 24

چکیده

 در این مقاله عملکرد یک پیل سوختی اکسید جامد صفحه ای در ساختار تقویت شده آندی با استفاده از یک مدل عددی مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات در نظر گرفته شده شامل قوانین بقا جرم, انرژی و مومنتوم به همراه معادلات الکتروشیمیایی و سینتیک واکنش سوخت می باشند. به منظور افزایش دقت مدل آنالیز الکتروشیمیایی کامل, کمیت های ترمودینامیکی و فیزیکی متغیر با دما, مدل تشعشع بین سطوح جامد سلول و 5 لایه دمایی درون مدل در نظر گرفته شده اند. مدل بر اساس نتایج تجربی و عددی موجود معتبرسازی شده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که به ترتیب تلفات فعال سازی کاتد, آند و اهمی نقش های مهمی در کاهش ولتاژ مدار باز سلول دارند. توزیع کسر مولی اجزا نیز نشان می دهد که فرآیند تبدیل داخلی سوخت به علت دمای پایین عملکرد سلول تا 80% طول سلول ادامه می یابد و این فرآیند نقش بسیار مهمی در توزیع دما در سلول دارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID