مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

757

دانلود:

754

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر دبی گاز خنثی در تزریق ذرات آلومینا به مذاب Al-A356 بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al/Al2O3

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 64

چکیده

 در تحقیق حاضر, آلیاژ آلومینیم ریختگی A356 به عنوان زمینه و ذرات آلومینا به عنوان تقویت کننده کامپوزیت استفاده شدند. 5 درصد وزنی پودر آلومینا با پودر آلومینیم با نسبت 1 به 1 جهت افزایش ترشوندگی, آسیاب و به مذاب افزوده شدند. سه دبی گاز آرگون 2.5, 5 و 10 لیتر بر دقیقه جهت تزریق ذرات به مذاب آلومینیم انتخاب و اثرات دبی گاز بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت حاصل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش دبی گاز از 2.5 به 5 لیتر بر دقیقه خواص مکانیکی نظیر سختی و استحکام فشاری به ترتیب از 62.3 برینل و 230.2 مگاپاسکال به 78.7 برینل و 539.1 مگاپاسکال افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که آزمون سایش بیانگر کاهش تقریبی 26 درصدی در ضریب اصطکاک است. با افزایش بیشتر دبی گاز تزریقی تا 10 لیتر بر دقیقه به دلیل افزایش تخلخل و تجمع ذرات آلومینا, سختی و استحکام فشاری نسبت به کامپوزیت تولیدی با دبی گاز 5 لیتر بر دقیقه به ترتیب 21 و 37 درصد کاهش یافت. در این حالت, ضریب اصطکاک میانگین از 0.42 در کامپوزیت با دبی گاز 5 لیتر بر دقیقه به 0.56 در کامپوزیت با دبی گاز 10 لیتر بر دقیقه افزایش یافت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  دماوندی، اسماعیل، نوروزی، سلمان، و ربیعی، سیدمحمود. (1396). اثر دبی گاز خنثی در تزریق ذرات آلومینا به مذاب Al-A356 بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al/Al2O3. مکانیک هوا فضا، 13(3 (پیاپی 49))، 55-64. SID. https://sid.ir/paper/101928/fa

  Vancouver: کپی

  دماوندی اسماعیل، نوروزی سلمان، ربیعی سیدمحمود. اثر دبی گاز خنثی در تزریق ذرات آلومینا به مذاب Al-A356 بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al/Al2O3. مکانیک هوا فضا[Internet]. 1396؛13(3 (پیاپی 49)):55-64. Available from: https://sid.ir/paper/101928/fa

  IEEE: کپی

  اسماعیل دماوندی، سلمان نوروزی، و سیدمحمود ربیعی، “اثر دبی گاز خنثی در تزریق ذرات آلومینا به مذاب Al-A356 بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al/Al2O3،” مکانیک هوا فضا، vol. 13، no. 3 (پیاپی 49)، pp. 55–64، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/101928/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی