مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

230

دانلود:

96

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی فراوانی پرولاپس اعضای لگنی و ریسک فاکتورهای آن در زنان یائسه مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال1383

صفحات

 صفحه شروع 167 | صفحه پایان 178

چکیده

 زمینه و هدف: پرولاپـس اعضای لگنی که با جابجایی مثانه, رحم یا رکتوم از مکان طبیعی خود به سمت پایین تعریف می گردد, در زنان مسن شایع بــوده و باعث موربیدیتی چشمگیر می شود. برای بررسی دقیق این مشکل و نیز عوامل موثر بر آن و تاثیر اقدامات درمانی مختلف در سیر آن, نیاز به یک سیستم درجه بندی استاندارد می باشد. هدف از این مطالعه برآورد فراوانی پرولاپس اعضای لگنی در افراد منوپــوز با استفاده از معاینات (Pelvic Organ Prolapse Quantification) POP-Q و تعیین کردن فاکتورهای مرتبط با آن می باشد.روش بررسی: 240 نفر از زنان منوپوزی که دارای رحم بودند و به درمانگاه های زنان به هر دلیل مراجعه نموده بودند, وارد این مطالعه Cross sectional شدند و با سیستم POP-Q مورد معاینه قرار گرفتند و اطلاعات مربوط به ریسک فاکتورها برای هر فرد, در فرم مخصوص ثبت شد.یافته ها: در این 240 بیمـار, میانگین سنــی, 58.6 سال (6.1=SD, Max=80, Min=50). میانگین سالهای عمر پـس از منوپوز, 8.6 سال (1.6=SD, min=1, Max=35), میانگین(Body mass Index) BMI  SD=1.04) 27.1 ,) و میانه   3 (range12-0) vaginal Parityبود. با استفاده از بکارگیری سیستـم POP-Q, 10 نفـر (4.2%) در Stage 0, 68 نفـر (28.3%) در Stage I, 148 نفر (61.7%) در Stage II, 10 نفر (4.2%) در Stage III و 4 نفر (1.7%) در Stage IV قـرار داشتنــد. در این مطالعـه بیـن Stage پرولاپـس با گروه های سنـی(P<0.001)  BMI (P<0.001), میزان تحصیلات, تعداد زایمان ها, سن هنگام اولین زایمان, سن هنگام آخرین زایمان, آسم و نسبت دور کمـر بــه باسن (همگی با 0.001=P) رابطه معنی دار وجود داشت.نتیجه گیری: درجاتی از پرولاپس اعضای لگنی در میان زنان مسن کاملا شایع است که باید در برخوردهای بالینی با این بیماران مد نظر قرار گیرد. بر اساس ماهیت نقص حمایتی که دیواره قدامی, خلفی یا آپیکال را در بر می گیرد, ریسک فاکتورهای موثر, متفاوتند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.