مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) | سال:1397 | دوره:25 | شماره:169 | صفحه شروع:23 | صفحه پایان:36

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

411

دانلود:

151

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مروری بر فرآیندهای وابسته به بیولوژی MicroRNA قارچ ها

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 36

چکیده

MicroRNA ها مولکول های کوچکی می باشند که ترجمه را مهار کرده یا سبب تخریب RNAپیامبر می شوند. فرایندهای وابسته به RNA جهت سنتز پروتئین های عملکردی و ساختاری سلول های یوکاریوتی ضروری می­ باشند. در یوکاریوت ها این پروسه با رونویسی از DNA در هسته آغاز و با ترجمه RNA پیامبر به پروتئین در سیتوپلاسم خاتمه پیدا می­ کند و در نهایت RNA پیامبر تخریب می­ شود. در فرایند پروتئین سازی مراحل مختلفی از جمله: پوشش '5, پلی­ آدنیلاسیون, پردازش, خروج هسته ای و انتقال سیتوپلاسمی اتفاق می افتد که تمام این مراحل تنظیم شده تا یک بیان مطلوب صورت گیرد. به دلیل اهمیت زیادRNA درتنظیم سنتز پروتئین, واضح است که پاتوژنز قارچ­ ها به شدت به فرایندهای وابسته به RNA جهت کنترل عفونت متکی می باشد. RNA مداخله گر شامل RNA های دورشته ای کوچک در قارچ ها می باشد که یا توسط ژنوم اصلی قارچ یا طی فرایند ترجمه ایجاد می شوند و نقش کلیدی در خاموش سازی RNA دارد. مایکوویروس ها نیز دسته ای از RNAهای دورشته ای کوچک هستند که سبب تغییر عملکرد و حتی تغییرات فنوتایپیک در قارچ ها می گردند و در پاتوژنز قارچ نقش کلیدی دارند. مطالعات اخیر استفاده از واکسن های RNA را در درمان عفونت های قارچی موثر می­ دانند. هدف از این مطلعه مروری بررسیMicroRNA قارچی و نقش آن ها در بیماریزایی, تحریک سیستم ایمنی و همچنین تنظیم سنتز پروتیین می باشد. این مقاله مروری در سال 96 انجام شده و اطلاعات موجود در آن از پایگاه های اطلاعاتی معتبر نظیر PubMed, Google Scholar و Web of Science جمع آوری گردیده است و بنا به اهمیت کلیدی انواع RNA در ساز و کارهای سلول­ های قارچی, به بررسی انواع RNA و عملکرد آن­ ها و همچنین بررسی اینکه این مولکول ها چطور می توانند به عنوان یک ابزار مفید در مطالعات قارچ شناسی به ویژه ایمونوتراپی عفونت های قارچی مورد استفاده قرار گیرند پرداخته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID