مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه) | سال:1389 | دوره:11 | شماره:مسلسل 21 | صفحه شروع:61 | صفحه پایان:87

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

245

دانلود:

184

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

هستی شناسی دیوان در حماسه های ملی برپایه شاهنامه فردوسی

نویسنده

 اکبری مفاخر صفدر (آرش)

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 87

چکیده

 هستی شناسی دیوان عبارت است از بررسی دیوان در حالتی که مینو و گیتی (روان و تن) آنان درهم تنیده شده, تنومند, دیدنی و پسودنی شده اند. زمینه هستی پذیری دیوان از هستی شناسی اورمزد, امشاسپندان و ایزدان است. زیرا در آموزه های مزدیسنایی دیوان نیز همانند اهریمن هستی ندارند, اما هستی دیوان در حماسه های ملی ساختار ویژه ای می یابد و در برابر هستی انسانی قرار می گیرد. هریک از دیوان, دارای نام, شناسه و ویژگی های فردی می شوند که سبب شخصیّت پذیری و بازشناسی آنها از انسان ها و سایر دیوان می گردد, پیکرشناسی آنها (پیکر سیاه, بزرگ, بلند و چهره حیوانی و ...) نیز از ویژگی های اهریمن و تصورات انسان درباره دیوان مینوی, انسان های غول پیکر بیابانی, مهاجمین و عناصر جادویی سرچشمه گرفته است. همچنین آنها دارای توانایی پیکرگردانی, دگرگونی پیکر و هستی و کالبدپذیری, پنهان کردن خود در کالبد انسان و حیوانات هستند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID