مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) | سال:1391 | دوره:8 | شماره:32 | صفحه شروع:329 | صفحه پایان:342

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

376

دانلود:

162

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فراتحلیل مطالعات همه گیری شناسی اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی

صفحات

 صفحه شروع 329 | صفحه پایان 342

چکیده

 هدف پژوهش حاضر فرا تحلیل مطالعات همه گیری شناسی اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی در بزرگسالان ایرانی بود. 10 پژوهش انجام شده از 1380 تا سه ماهه اول 1390 با 5208 نفر آزمودنی, نمونه پژوهش را تشکیل داد. داده ها با استفاده از روش نمایش دو جمله ای اندازه اثر و روش واریانس معکوس (ولف, 1986, هومن, 1387) برای مدل اثرهای ثابت مورد فرا تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که اندازه اثر ترکیبی پژوهش های مورد بررسی 0.029 بود که با حذف دو مطالعه به 0.028 کاهش یافت. میزان شیوع کلی اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی با حذف دو پژوهش و استفاده از تحلیل حساسیت 6.76 به دست آمد. همچنین با حذف یک پژوهش و تحلیل حساسیت میزان شیوع اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی در مردان و زنان به ترتیب 3.94 درصد و 1.93 درصد و میزان شیوع ریخت های اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی شامل نارسایی توجه, فزون کنشی برانگیختگی و مرکب به ترتیب 4.72, 3.54 و 3.83 درصد به دست آمد. میزان شیوع کلی اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی, نسبت اختلال در زنان و مردان و همچنین شیوع ریخت های این اختلال در بزرگسالان ایرانی با بسیاری از پژوهش ها هماهنگ است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID