مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

534

دانلود:

185

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش واسطه ای نمویافتگی عاطفی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و همدلی

صفحات

 صفحه شروع 141 | صفحه پایان 153

چکیده

 هدف پژوهش حاضر, تعیین نقش واسطه ای نمویافتگی عاطفی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و همدلی بود. 300 دانشجو (179 دختر, 121 پسر) بر اساس روش نمونه برداری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده (فیتزپاتریک و ریچی, 1994), مقیاس نمویافتگی عاطفی (سینگ و بهارگاوا, 1974) و مقیاس همدلی (مهرابیان و اپستین, 1972) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان نشان دادند: الف) ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده پیش بینی کننده مثبت معنادار همدلی بودند, ب) جهت گیری گفت و شنود پیش بینی کننده منفی معنادار همه مولفه های نمویافتگی عاطفی بود, پ) جهت گیری همنوایی پیش بینی کننده مثبت معنادار مولفه های بی ثباتی هیجانی و سازش نایافتگی اجتماعی بودند, و ت) نمویافتگی عاطفی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و همدلی, نقش واسطه ای مهمی ایفا می کند. با توجه به نقش نیرومند جهت گیری گفت وشنود در پیش بینی همدلی, می توان گفت آموزش و ارتقای جهت گیری گفت وشنود در خانواده ها به افزایش نمویافتگی عاطفی و رفتارهای همدلانه منجر می شود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.