مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,225

دانلود:

0

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی بر مبنای مولفه های آموزش جهانی

صفحات

 صفحه شروع 141 | صفحه پایان 177

چکیده

 هدف اصلی این مقاله تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی در راستای مولفه های آموزش جهانی می باشد. مولفه های پژوهش شامل آموزش صلح, آموزش محیط زیست و آموزش سلامت هستندکه لازمه تربیت شهروند جهانی در هزاره سوم می باشند و توسط سازمان هایی چون یونسکو و یونیسف نیز دنبال می گردند. در واقع با توجه به اقتضائات عصر جهانی شدن, نادیده گرفتن تحولات جهانی در حوزه برنامه ریزی درسی موجب دور بودن فضای مدرسه از زندگی واقعی دانش آموزان شده است. بدین ترتیب در این پژوهش کتاب های درسی دوره ابتدایی بعنوان مهم ترین منبع آموزشی مورد تحلیل قرار گرفت تا مشخص شود تا چه حد در راستای مولفه های آموزش جهانی می باشند. روش مورد استفاده در تحلیل محتوای پژوهش آنتروپی شانون و نیز تحلیل کیفی بوده و واحد تحلیل نیز صفحات (متن, پرسش ها و تمرین ها, تصاویر) در مجموع 3349 صفحه از کتب دوره ابتدایی را شامل می شود. جامعه آماری, کلیه کتاب های درسی دوره ابتدایی, شامل 36 جلد کتاب در سال تحصیلی 1388-1387 در هفت عنوان فارسی (بخوانیم), فارسی (بنویسیم), علوم, هدیه های آسمانی, قرآن, ریاضی و تعلیمات اجتماعی و نمونه آماری این پژوهش, شش عنوان فارسی (بخوانیم), فارسی (بنویسیم), علوم, هدیه های آسمانی, قرآن و تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی را شامل می شود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که به هر سه مولفه آموزش جهانی یعنی آموزش صلح, آموزش محیط زیست و آموزش سلامت به یک نسبت, ولی با توجه به حجم کتاب ها یعنی 3349 صفحه در حد کم پرداخته شده است. و این در حالی است که هر یک از خرده مولفه های آموزش های مذکور بصورت متوازن مورد توجه قرار نگرفته و کتب درسی نیز به یک نسبت مولفه های آموزش جهانی را تحت پوشش قرار نداده اند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.