مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

159

دانلود:

66

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزشیابی برنامه درسی حرفه آموزی دانش آموزان آهسته گام آموزش پذیر دوره متوسطه از حیث توجه به مهارت های خود کفایی فردی

صفحات

 صفحه شروع 8 | صفحه پایان 38

چکیده

 هدف اصلی این مقاله «بررسی جایگاه مهارت های خودکفایی فردی در برنامه درسی دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان آهسته گام آموزش پذیر» می باشد. بدین منظور, به بررسی میزان توجه و عنایت عناصر برنامه درسی (هدف, محتوا, روش, زمان و ارزشیابی) به مهارت های خودکفایی فردی پرداخته شد. روش تحقیق مورد استفاده «زمینه یابی» بود. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان ستادی مربوط (45 نفر), کلیه متخصصان برنامه ریزی درسی مربوط (100 نفر), کلیه دبیران دوره متوسطه حرفه ای استان قزوین (120 نفر) و کلیه کارفرمایان افراد آهسته گام مشغول به کار در شهرستان قزوین (15 نفر) بودند. در این مطالعه تعداد 223 نفر از نمونه مذکور شرکت داشتند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه ای 44 سوالی جمع آوری و با استفاده از روش های آمار استنباطی (t تک نمونه ای, تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD) تحلیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده, دو گروه متخصصان و کارشناسان, برنامه درسی را دارای قابلیت بالایی برای افزایش مهارت های خودکفایی فردی دانش آموزان آهسته گام برای رسیدن به خودکفایی فردی قلمداد کرده اند؛ ولی دو گروه دبیران و کارفرمایان این برنامه ها را دارای قابلیت اندکی برای توسعه مهارت های ذکر شده در بین دانش آموزان آهسته گام دانسته اند. بدین ترتیب با توجه به تفاوت نظر دو گروه متخصصان برنامه ریزی درسی و کارشناسان ستادی با دبیران و کارفرمایان باید اذعان داشت که برنامه درسی موجود بیشر توسط کسانی حمایت می شود که در محیط واقعی اثرگذاری آن حضور ندارند و بنابراین این حمایت قابل دفاع نمی باشد و بازنگری و اصلاح این برنامه ضرورت دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  ابطحی، م. (1389). ارزشیابی برنامه درسی حرفه آموزی دانش آموزان آهسته گام آموزش پذیر دوره متوسطه از حیث توجه به مهارت های خود کفایی فردی. مطالعات برنامه درسی, 5(17), 8-38. https://sid.ir/paper/101067/fa

  Vancouver: کپی

  ابطحی معصومه السادات. ارزشیابی برنامه درسی حرفه آموزی دانش آموزان آهسته گام آموزش پذیر دوره متوسطه از حیث توجه به مهارت های خود کفایی فردی. مطالعات برنامه درسی. 1389 [cited 2023January30];5(17):8-38. Available from: https://sid.ir/paper/101067/fa

  IEEE: کپی

  ابطحی، م.، 1389. ارزشیابی برنامه درسی حرفه آموزی دانش آموزان آهسته گام آموزش پذیر دوره متوسطه از حیث توجه به مهارت های خود کفایی فردی. مطالعات برنامه درسی, [online] 5(17), pp.8-38. Available: https://sid.ir/paper/101067/fa.