مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

238

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گونه شناسی تئوری های چندگانه در جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی

صفحات

 صفحه شروع 105 | صفحه پایان 134

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 فلسفه این مقاله این است که نگرانی های بین المللی در مورد اثرات مثبت و منفی جهانی سازی به خصوص در مورد توسعه ملی و بومی سازی رو به افزایش است. مدیریت مناسب مسایل مربوط به جهانی سازی و منطقه ای نمودن آموزش جهت کاهش مشکلات و افزایش منافع جهت توسعه جامعه محلی را به صورتی اجتناب ناپذیر یک موضوع کلیدی در توسعه آموزشی، به ویژه در کشور های در حال توسعه هدف از این مقاله تشریح مفهوم جهانی شدن (سیاره ای شدن) و بومی ماندن برنامه درسی و آموزشی است که از طریق روش تحقیق توصیفی – مقایسه ای هیکلر، گونه شناسی تئوری های چندگانه برنامه درسی تحلیل و الگویی برای نظام برنامه درسی ایران ارایه است. نظریه های درخت، کریستال، قفس، دی.ان.ای، قارچ و آمیب بر وابستگی جهانی و جهت گیری های محلی تاکید دارند. بنابراین هر یک از نظریه های ها ویژگی ها، محدودیت ها و نقاط قوت خاص خود را در برنامه درسی و آموزشی دارند. این گونه شنا سی می تواند طیف وسیعی از پیشنهادات را برای فیلسوفان تربیتی، برنامه ریزان درسی، سیاست گذاران آموزشی و مربیان جهت تنظیم استراتژی های نوین درسی برای توسعه آموزش محلی، بومی، ملی، منطقه ای، قاره ای و جهانی فراهم آورد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.