Start: 2/8/2023 6:55:44 AMEnd: 2/8/2023 6:55:46 AM >> 131

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

783

دانلود:

246

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر مکمل یاری ویتامین های D، C و E بر نتایج تست های اسپیرومتری و پلتیسموگرافی در بزرگسالان مبتلا به فیبروز ریوی

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 72

چکیده

 زمینه و هدف: فیبروز ریوی ایدیوپاتیک یکی از مهم­ ترین بیماری­ های مزمن تنفسی است. یکی از علل بروز و تشدید آن عدم تعادل در سیستم آنتی ­ اکسیدانی و التهاب می­ باشد. مطالعه حاضر با هدف اثر مکمل­ یاری توام این ویتامین­ ها بر تست های عملکردی ریه در بزرگسالان مبتلا به فیبروز ریوی اجرا گردید. روش کار: این کارآزمایی بالینی نیمه­ تجربی, 33 نفر بیمار مبتلا به فیبروز ریه به مدت 3 ماه ویتامین­ های D, C و E به ترتیب با دوزهایIU 50000, mg 250, IU200 دوز مصرف نمودند. در شروع و پایان مطالعه متغیر­ های تن­ سنجی و نمایه توده بدنی, پرسشنامه­ های میزان دریافت خوراک, فعالیت بدنی و مواجهه با نور آفتاب و تنفسی سنت­ جورج بررسی شدند. فاکتور­ های عملکرد ریه با استفاده از اسپیرومتری و پلتیسموگرافی اندازه ­ گیری شدند. جهت تحلیل داده­ ها از SPSS نسخه 21 و آزمون آماری Paired t test استفاده ششزمینه و هدف: فیبروز ریوی ایدیوپاتیک یکی از مهم­ ترین بیماری­ های مزمن تنفسی است. یکی از علل بروز و تشدید آن عدم تعادل در سیستم آنتی اکسیدانی و التهاب می­ باشد. مطالعه حاضر با هدف اثر مکمل­ یاری توام این ویتامین­ ها بر آزمون های عملکردی ریه در بزرگسالان مبتلا به فیبروز ریوی اجرا گردید. روش کار: این کارآزمایی بالینی نیمه­ تجربی, 33 نفر بیمار مبتلا به فیبروز ریه به مدت 3 ماه ویتامین D, C و E به ترتیب با دوزهای 50000 واحد, 250 میلی گرم, 200 واحد دوز مصرف نمودند. در شروع و پایان مطالعه متغیر­ های تن­ سنجی و نمایه توده بدنی, پرسش نامه­ های میزان دریافت خوراک, فعالیت بدنی و مواجهه با نور آفتاب و تنفسی سنت­ جورج بررسی شدند. فاکتور­ های عملکرد ریه با استفاده از اسپیرومتری و پلتیسموگرافی اندازه­ گیری شدند. جهت تحلیل داده­ ها از SPSS نسخه 21 و آزمون آماری Paired t test استفاده شد. یافته­ ها: یافته­ های به دست آمده از آزمون های اسپیرومتری و پلتیسموگرافی نشان دهنده افزایش معنادار در درصد حجم بازدمی اجباری در اولین ثانیه (016/0= p), حجم ذخیره دمی (001/0= p), حجم باقی مانده (002/0= p) و ظرفیت تام ریه (003/0= p) بوده است. متغیر­ های ظرفیت حیاتی اجباری, ظرفیت حیاتی, نسبت درصد حجم بازدمی اجباری در اولین ثانیه به ظرفیت حیاتی اجباری و حجم ذخیره بازدمی (05/0p ˃ ) تفاوت معناداری نداشتند. امتیازات عملکرد تنفسی بهبود معنی­ داری با توجه به پرسش نامه سنت­ جورج داشته ­ است. همچنین, در متغیر های مخدوشگر تفاوت معناداری مشاهده­ نشد. نتیجه ­ گیری: به نظر می­ رسد مصرف 3 ماه ویتامین­ های D, C و E در بیماران مبتلا به فیبروز ریه تاثیر معنی­ داری بر عملکرد تنفسی داشته ­ است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی