مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

34

دانلود:

109

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی جزایر حرارتی شهری کلان شهر تبریز با استفاده از داده های چندزمانه ماهواره LANDSAT8 مبتنی بر روش تحلیل لکه های داغ

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 63

کلیدواژه

شاخص*Getis-ord Gi 

چکیده

 شهرنشینی سریع در تبریز تاثیر قابل توجهی در محیط حرارتی شهری داشته و این تغییرات بر آب وهوا, محیط و کیفیت زندگی ساکنان تاثیر گذاشته است. پژوهش حاضر باهدف ارزیابی جزایر حرارتی شهری (UHI) تبریز با استفاده از روش های خودهمبستگی فضایی و ارتباط آن با پارامترهای فیزیکی سطح انجام شد. برای محاسبه شاخص پوشش گیاهی و دمای سطح زمین از روش های NDVI و الگوریتم پنجره مجزا (Split Window) بر اساس تصاویر سنجنده های TIRS و OLI ماهواره Landsat 8 استفاده شد؛ سپس رابطه بین تغییرات LULC, NDVI و دمای سطح زمین (LST) موردبررسی قرار گرفت؛ برای شناسایی UHI از روش های خودهمبستگی فضایی Moran’, s I و Hot Spot استفاده شد. نتایج نشان داد در کلان شهر تبریز ارتباط معکوس معنی دار در سطح 05/0 بین LST و NDVI وجود دارد. کمینه LST محاسباتی 99/11 و بیشینه آن 49/58 درجه سلسیوس به ترتیب در مناطق مرکزی و شمال غربی شهر به دست آمده است. همچنین ارزیابی دمای سطح زمین با LULC نیز نشان داده است سطوح نفوذناپذیر به همراه بافت فرسوده شهری مهم ترین دلایل تشدید UHI تبریز هستند. روش خودهمبستگی فضایی Moran’, s I نشان داد LST شهر تبریز دارای ساختار فضایی بوده یا به عبارتی دارای الگوی خوشه ای است و مقدار آن بین 92/0 تا 95/0 متغیر است. UHI تبریز از نوع پیرامونی و مثلثی شکل است که از کانون به جهات بر شدت و وسعت جزایر حرارتی شهری افزوده می شود. بزرگ ترین UHI شناسایی شده در منطقه 6 شهری به دلیل استقرار فرودگاه تبریز است, همچنین وجود زمین های بایر و بافت فرسوده بیشینه LST را دارا می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آزادی مبارکی، محمد، و احمدی، محمود. (1400). بررسی جزایر حرارتی شهری کلان شهر تبریز با استفاده از داده های چندزمانه ماهواره LANDSAT8 مبتنی بر روش تحلیل لکه های داغ. برنامه ریزی منطقه ای، 11(43 )، 47-63. SID. https://sid.ir/paper/1005787/fa

  Vancouver: کپی

  آزادی مبارکی محمد، احمدی محمود. بررسی جزایر حرارتی شهری کلان شهر تبریز با استفاده از داده های چندزمانه ماهواره LANDSAT8 مبتنی بر روش تحلیل لکه های داغ. برنامه ریزی منطقه ای[Internet]. 1400؛11(43 ):47-63. Available from: https://sid.ir/paper/1005787/fa

  IEEE: کپی

  محمد آزادی مبارکی، و محمود احمدی، “بررسی جزایر حرارتی شهری کلان شهر تبریز با استفاده از داده های چندزمانه ماهواره LANDSAT8 مبتنی بر روش تحلیل لکه های داغ،” برنامه ریزی منطقه ای، vol. 11، no. 43 ، pp. 47–63، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1005787/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی