video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

55

دانلود:

124

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر سه هفته مکمل دهی بتاآلانین و کراتین بر پاسخ کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز و لاکتات به یک جلسه تمرین شنای وامانده ساز در مردان شناگر نخبه

صفحات

 صفحه شروع 90 | صفحه پایان 99

چکیده

 زمینه و هدف: مداخلات تغذیه ای و استفاده از مکمل های آنتی اکسیدانی می تواند یکی از راه های مناسب برای محافظت در برابر آسیب عضلانی ناشی از فعالیت های ورزشی باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر سه هفته مکمل دهی بتاآلانین و کراتین بر پاسخ کراتین کیناز, لاکتات دهیدروژناز و لاکتات به یک جلسه تمرین شنای وامانده ساز در مردان شناگر نخبه بود. روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی, 21شناگر پسر نخبه ی 15 تا 20سال از استان فارس به صورت هدفمند و دردسترس انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه 1) مصرف مکمل بتاآلانین (مقدار روزانه 2عدد قرص1500میلی گرمی (2), مصرف مکمل کراتین (4 و 2 وعده کراتین منوهیدرات 5 گرمی) (3) دارونما (2 عدد کپسول حاوی آرد گندم) تقسیم شدند. در دوره مصرف مکمل, آزمودنی ها تمرینات روزانه را به مدت سه روز در هفته (5/1 ساعت شنا در مسافت 1200متر) انجام دادند. پروتکل تمرین وامانده ساز شنا در سه مرحله تمرینات گرم کردن, پیشرونده و تحمل لاکتات اجرا شد. نمونه های خونی قبل, بلافاصله, 15 دقیقه و 30 دقیقه پس از تمرین جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح 05/0α, ≤,تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: سه هفته مصرف مکمل بتاآلانین (007/0P=) و کراتین (001/0P=) منجر به افزایش معنی دار سطوح LDH در پاسخ به یک جلسه تمرین شنای وامانده ساز شد. تفاوت معنی داری در تغییرات CPK در گروه های مصرف مکمل بتاآلانین, کراتین و دارونما مشاهده نشد. مصرف مکمل کراتین منجر به کاهش معنی دار LDH در مردان شناگر نخبه شد (02/0P=). افزایش معنی داری در سطوح لاکتات بعد از سه هفته مصرف مکمل کراتین در پاسخ به یک جلسه تمرین شنای وامانده ساز مشاهده شد (001/0P=). نتیجه گیری: به نظر می رسد کراتین بر تثبیت غشای سلول تاثیر بیشتری دارد و مصرف مکمل بتاآلانین قابلیت فرد برای انجام تمرین شدیدتر را افزایش می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کریم زاده فرد، حسین، شادمهری، سعیده، حسینی، سیدعلی، مولایی، امین، و کاظمی، نسیبه. (1400). اثر سه هفته مکمل دهی بتاآلانین و کراتین بر پاسخ کراتین کیناز, لاکتات دهیدروژناز و لاکتات به یک جلسه تمرین شنای وامانده ساز در مردان شناگر نخبه. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران)، 28(6 )، 90-99. SID. https://sid.ir/paper/1005774/fa

  Vancouver: کپی

  کریم زاده فرد حسین، شادمهری سعیده، حسینی سیدعلی، مولایی امین، کاظمی نسیبه. اثر سه هفته مکمل دهی بتاآلانین و کراتین بر پاسخ کراتین کیناز, لاکتات دهیدروژناز و لاکتات به یک جلسه تمرین شنای وامانده ساز در مردان شناگر نخبه. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران)[Internet]. 1400؛28(6 ):90-99. Available from: https://sid.ir/paper/1005774/fa

  IEEE: کپی

  حسین کریم زاده فرد، سعیده شادمهری، سیدعلی حسینی، امین مولایی، و نسیبه کاظمی، “اثر سه هفته مکمل دهی بتاآلانین و کراتین بر پاسخ کراتین کیناز, لاکتات دهیدروژناز و لاکتات به یک جلسه تمرین شنای وامانده ساز در مردان شناگر نخبه،” علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران)، vol. 28، no. 6 ، pp. 90–99، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1005774/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی