مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات منابع آب ایران | سال:1390 | دوره:7 | شماره:2 (مسلسل 20) | صفحه شروع:71 | صفحه پایان:79

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

220

دانلود:

94

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل شبکه عصبی مصنوعی تبخیر ماهانه از تشت با استفاده از داده های هواشناسی - مطالعه موردی منطقه حاشیه دریای خزر

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 79

چکیده

 تبخیر یکی از مولفه های اصلی چرخه آب در طبیعت بوده و تعیین دقیق آن برای بسیاری مطالعات مثل بیلان آبی حوزه, طرح ریزی و مدیریت منابع آب حائز اهمیت است. تبخیر به دلیل اثرات متقابل عوامل متعدد اقلیمی, پدیده پیچیده و غیرخطی است و لذا برای تخمین آن باید از مدل های پیشرفته استفاده کرد. در این تحقیق, هشت نوع ترکیب پارامترهای هواشناسی بعنوان داده های ورودی برای برآورد تبخیر از تشت با استفاده از شبکه های عصبی برای منطقه شمال کشور مورد بررسی قرار گرفت. داده های اندازه گیری شده هواشناسی برای یک دوره ده ساله (1996 تا 2003) از 8 ایستگاه هواشناسی واقع در حاشیه دریای خزر جمع آوری شد. نتایج نشان داد, پارامترهای دمای بیشینه و کمینه هوا, رطوبت نسبی, سرعت باد و ساعات آفتابی, حداقل داده های هواشناسی برای برآورد تبخیر از تشت هستند. میانگین جذر مربع خطا (RMSE) و ضریب تعیین (R2) بین مقادیر بدست آمده از مدل شبکه عصبی با ورودی های فوق و مقادیر واقعی به ترتیب 0.32 میلیمتر در روز و 0.93 بودند. ترسیم مقادیر برآورد شده و واقعی نشان داد, 76 درصد داده ها در محدوده ±15% خطا واقع می شوند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID