مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات منابع آب ایران | سال:1384 | دوره:1 | شماره:2 | صفحه شروع:51 | صفحه پایان:60

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

415

دانلود:

79

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رسوبدهی معلق حوزه های آبخیز ایران

نویسنده

عرب خدری محمود

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 60

چکیده

 تفاوتهای زیادی بین برآوردهای ارایه شده از میزان فرسایش خاک ایران در منابع مختلف مشاهده می شود. افزون بر آن هیچگونه اولویت بندی قابل قبولی از فرسایش و رسوبدهی حوزه های آبخیز اصلی کشور در دست نیست. در این تحقیق با استفاده از داده های 209 ایستگاه رسوب سنجی, میزان رسوبدهی و فرسایش خاک کشور به ترتیب حدود 350 و 1000 میلیون تن در سال و متوسط رسوبدهی ویژه مناطق مورد مطالعه 214 تن در کیلومتر مربع درسال برآورد شد. بیشترین رسوبدهی ویژه به حوزه های هامون جازموریان, میناب و بلوچستان جنوبی و مارون و زهره در جنوب کشور با بیش از 700 تن در کیلومتر مربع در سال مربوط است. 3 رابطه رگرسیونی دو و چند متغیره معنی دار بین رسوبدهی کل با مساحت, دبی متوسط سالانه و دبی ویژه ارایه شد. بررسی ها نشان داد که بطور کلی با افزایش مساحت حوزه, رسوبدهی ویژه اضافه می شود که نشان دهنده فرسایش بیشتر در کوهپایه نسبت به ارتفاعات است. نتایج بررسی اولیه تعدادی از حوزه های دارای رسوبدهی ویژه با بیش از 1000 تن در کیلومتر مربع در سال نیز بیانگر آن است که سازندهای حساس به فرسایش, لغزش و پوشش گیاهی نقش مهمی در تولید رسوب دارند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID