مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات منابع آب ایران | سال:1390 | دوره:7 | شماره:3 (مسلسل 21) | صفحه شروع:40 | صفحه پایان:52

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

224

دانلود:

138

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی جریان ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل هیدرولوژیکی رواناب حاصل از ذوب برف (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد کرج)

صفحات

 صفحه شروع 40 | صفحه پایان 52

چکیده

برف یکی از اشکال مهم بارش در چرخه هیدرولوژی مناطق کوهستانی بوده که در تامین منابع آب شرب و کشاورزی به صورت جریان های تاخیری در فصول پرآبی و جریان های حداقل در فصول کم آبی و تولید انرژی نقش ارزنده ایفا می کند. هدف اساسی مدل سازی هیدرولوژیکی در حوضه های آبخیز, درک بهتر از روند چرخه آب نظیر فرآیندهای حاکم بر چرخه آب و منابع آب می باشد. منطقه پوشیده از برف پارامتری اساسی در سیکل هیدرولوژی و اقلیم شناسی زیست کره است. در این تحقیق رواناب حاصل از ذوب برف در حوضه آبخیز سد کرج با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SRM در دو سال آبی 81-80 و 82-81 مدل سازی شده است. SRM یک مدل شبیه سازی جریان رواناب حاصل از ذوب بر پایه درجه - روز است که از 14 پارامتر و متغیر ورودی نظیر بارش, دما, دبی و سطح پوشش برف به صورت روزانه و ضریب فروکش, ضریب رواناب برف و باران, فاکتور درجه روز و همچنین خصوصیات فیزیکی مانند طبقات ارتفاعی استفاده می نماید. متغیرهای دما و بارش روزانه با توجه به معادله گرادیان به طبقات ارتفاعی توزیع گردید. خصوصیات فیزیکی حوضه نیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به مدل اضافه گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند مدل رواناب حاصل از ذوب برف (SRM) در حوضه آبخیز سد کرج با ضریب تبیین 0.47 و 0.94 به خوبی قادر به مدل کردن فرآیند رواناب حاصل از ذوب برف می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID