مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات منابع آب ایران | سال:1390 | دوره:7 | شماره:3 (مسلسل 21) | صفحه شروع:89 | صفحه پایان:94

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

214

دانلود:

103

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مروری بر عوامل موثر بر حریم حفاظتی چاه های شرب با استفاده از مدل ریاضی عددی (مطالعه موردی منطقه یافت آباد تهران) (یادداشت فنی)

صفحات

 صفحه شروع 89 | صفحه پایان 94

چکیده

 تعیین حریم حفاظتی برای چاه های شرب روش موثری جهت حفاظت و مدیریت منابع تامین کننده آب می باشد. این مطالعه با استفاده از داده های 24 چاه شرب و انجام شبیه سازی ریاضی در منطقه یافت آباد تهران انجام شده است و بر اثرات ویژگی های هیدرولیکی آبخوان بر شکل حریم حفاظتی و ناحیه تسخیر هر چاه تمرکز داشته است. بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازی و از میان کلیه پارامترها, مقدار گرادیان هیدرولیکی و همچنین هدایت هیدرولیکی آبخوان در اطراف هر چاه دارای همبستگی مستقیم با طول بالادست حریم حفاظتی آن چاه می باشند. همچنین تخلخل موثر و ضخامت آبخوان دارای همبستگی معکوس با اندازه حریم حفاظتی چاه می باشند. این مطالعه نشان داد که همگرایی خطوط جریان آب زیرزمینی در اطراف هر چاه باعث می شود که چاه مقادیر آب یکسانی از اطراف دریافت نموده و حریم حفاظتی چاه شکل متقارنی داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID