مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

صفه | سال:1387 | دوره:17 | شماره:47

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

قربانی رسول

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  47
 • صفحه شروع: 

  109
 • صفحه پایان: 

  120
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  597
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

فضاهای سبز شهری یکی از کاربری های موثر در کیفیت فضایی مناطق شهری است که با گسترش و متراکم شدن بیش از پیش شهرها بر اهمیت آنها افزوده می شود. پارک های شهری به لحاظ کارکردهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی موجب ارتقای کیفیت محیط شهری و بهبود سطح رفاه عمومی می شوند. در نتیجه، نحوه پراکنش آنها در عرصه های شهری هم از بعد شهرسازی و هم به لحاظ عدالت اجتماعی حایز اهمیت است. در این خصوص راهبردهای گوناگونی برای توزیع مطلوب فضاهای مذکور ابداع شده است که عمدتا بر استفاده متمرکز یا پراکنده یا ترکیبی از آنها تاکید دارند. این مقاله با بهره گیری از داده های آماری، نقشه های شهری و دیدگاه های عمده در زمینه برنامه ریزی فضای سبز شهری به تحلیل و ارزیابی چگونگی پراکنش فضایی پارک های شهری و کمبودهای مربوط به آن در شهر تبریز می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، هر چند رابطه سلسله مراتبی نسبتا خوبی بین سطح گوناگون پارک های شهری تبریز وجود دارد، پارک های مذکور به صورت متعادل و متناسب با پراکندگی جمعیت توزیع نشده و رابطه منطقی بین مکان استقرار آنها و تقسیمات کالبدی شهر وجود ندارد. همچنین پارک های منطقه ای و شهری به نحو مناسبی برای نیل به عملکرد مطلوب تجهیز نشده اند و کارآیی لازم را ندارند.

آمار یکساله:  

بازدید 597

دانلود 167 استناد 3 مرجع 3
نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  47
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  591
 • دانلود: 

  355
چکیده: 

نظریه های اخیر درباب فرایند طراحی، با آگاهی از پیچیدگی های آن، بیشتر بر «قدرت اندیشه طراح» تاکید دارند. طراح، فراتر از اندیشه استدلالی عالمان و اندیشه شهودی عارفان، «خلاقانه» در پی یافتن راه حلی برای مساله طراحی است. سازوکار فرایند طراحی به مثابه «فعالیت ذهنی فوق العاده پیچیده»، به روشنی مشخص نیست. به علاوه، «تولید طرح مایه»، که اصلی ترین بخش این فرایند به شمار می رود، به صورت ناخودآگاه رخ می دهد. در عین حال، ابزارهایی برای تقوین توان ذهنی و قدرت اندیشه طراح وجود دارد که «استعاره» یکی از مهم ترین آن هاست و با پرورش نیروی اندیشه و خلاقیت، در تولید طرح مایه اثر می گذارد. هدف از نگاشتن این مقاله، آشنایی با جایگاه استعاره در ادبیات و فلسفه و کاربرد آن در معماری است تا طراح بتواند به مدد نیروی خلاقیت و از طریق «جابه جایی اندیشه» از عرصه ای به عرصه دیگر، به مساله طراحی تقریب یابد و برای اثر معماری «معنایی جدید» خلق کند.

آمار یکساله:  

بازدید 591

دانلود 355 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  47
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  322
 • دانلود: 

  362
کلیدواژه: 
چکیده: 

نسبت میان فناوری و معماری مدرن را از دیدگاه های گوناگونی بررسی کرده اند. در این مقاله تلاش کرده ایم تا دلایلی برای امکان و ترجیح فهم این نسبت از منظر نسبت بنیادین معماری و فناوری عرضه کنیم. برای این کار نخست سه خانواده به مثابه سه مرتبه از تعریف و تحدید فناوری عرضه کرده ایم و خاستگاه های آنها را به اجمال بیان کرده ایم. این سه به ترتیب عبارتند از فناوری به مثابه فعل انسانی، فناوری به مثابه ابزار،‌ و فناوری به مثابه نوعی نگاه به عالم یا نوعی انکشاف. دو خانواده یا مرتبه نخست فناوری و معماری را دو «چیز» جدا می انگارد و در پی یافتن تاثیر یکی بر دیگری است. با ملاحظه خاستگاه های این دو تعریف فناوری در می یابیم که هر دو برآمده از پرسش های تاریخی گرایانه هستند. در مرتبه سوم، پرسش از تاثیر یکی بر دیگری نیست، بلکه پرسش آن است که چه فهمی از عالم و جایگاه انسان در آن سبب پیدایی شکلی از زندگی شد که حاصلش معماری مدرن و فناوری مدرن است. در پایان برای پاسخ به این شبهه محتوم که مرتبه سوم فهم فناوری با نگاه معماران و دوری آن از عالم معماری، نمونه ها و شواهدی از این گونه توجه نزد معماران بزرگ و مولف جنبش معماری مدرن عرضه کرده ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 322

دانلود 362 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

میرریاحی سعید

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  47
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  152
کلیدواژه: 
چکیده: 

در مدل ارزش محوری دانشکده معماری و شهرسازی، اهداف آموزشی به تنهایی مطرح نیست و مفاهیم دیگری چون توانایی ارزشیابی دانشجویان، ارزشیابی مشترک و ارزشیابی همتایان (دانشجویان هم دوره ای) نیز مدنظر قرار می گیرد. هدف از این روش پیشنهادی، معرفی روش های آموزشی نظام های ارزشیابی قابل قبول و مناسب به استادان و دانشجویان است.در آموزش طراحی معماری، معیارهای ارزشیابی و شاخص هایی که داوری بر مبنای آن ها انجام می پذیرد، باید به روشنی بیان شوند. برای پی بردن به سازوکارهای رایج مورد استفاده در داوری پروژه های طراحی معماری، به خصوص داوری در نظام آموزشی، با مطالعه موردی سازوکارهای داوری در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آدلاید استرالیا با عنوان «کارگاه مجازی: فضای وب برای همکاری و سنجش» سعی شده است معیارها و شاخص های داوری مقرون به یک داوری واقع بینانه استخراج و تدوین شد.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 152 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ارژمند محمود

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  47
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  337
 • دانلود: 

  180
چکیده: 

در جست و جوی ریشه های معماری ایران و شناسایی قدیمی ترین معماران ایران زمین، بررسی آثار برجای مانده، اولین گام است. در غیاب آثار معماری، شاید رجوع به آثار مکتوب و ادبی امری اجتناب ناپذیر باشد. از این نظر، شاهنامه فردوسی، به دلیل در برداشتن اغلب اسطوره های قومی و نیز سخن از ابتدای پیدایی ایرانیان، از منابعی است که رجوع به آن در صدر منابع موجود قرار دارد. خوش بختانه در شاهنامه،‌ از نخستین معماران یا معماران اساطیری سخن رفته است. با آنکه این بازیابی چندان وضوحی ندارد، از حوادثی خبر می دهد که یاریگر پژوهشگر در این شناسایی است.در این مقاله کوشیده ایم، با رجوع به شاهنامه و با ورود به دنیای اسطوره، اثری از قدیمی ترین معماران این سرزمین بیابیم و سرانجام معلوم داریم که اگر به پیروی از شاهنامه، کیومرث را مبدا هویت بخش این مردما بدانیم، آنگاه از معماران دوره اساطیری چه خبری در دست خواهیم داشت، و در ادامه، تفسیری از اساطیر مربوط را مورد ملاحظه قرار خواهیم داد.

آمار یکساله:  

بازدید 337

دانلود 180 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  47
 • صفحه شروع: 

  51
 • صفحه پایان: 

  68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  698
 • دانلود: 

  880
چکیده: 

در این مقاله، ضمن نگاهی کوتاه به تاریخ هنر مصر، ویژگی های آن در زمان حاکمیت هخامنشیان در مصر و تاسیس سلسله بیست و هفتم و سی و یکم برای اداره آن کشور به دست هخامنشیان در مقام ساتراپی بررسی می شود. پیشینه این تحقیق طولانی و مواد استفاده شده درآن آثار معماری کشف شده در مصر است. در این تحقیق از روش کتابخانه ای و مطالعه گزارش پژوهش های میدانی استفاده شده است. بر اساس این گزارش ها شاخص ترین اشیا و آثار هخامنشی در مصر عبارت اند از: آثار معماری و میراث مکتوب از قبیل کتیبه های هخامنشی به خط هیروگلیف از وادی حمامات و کتیبه های آرامگاهی هخامنشی و پاپیروس هایی به خط آرامی از جزیره الفانتین و همچنین نقش برجسته های هخامنشی درشهر باستانی ممفیس بر دیوارهای معبد هیبیس و یادگارهای معماری هخامنشی در مصر مانند ساختمان معبد هیبیس و آثار معماری هخامنشی درالفانتین و سنگ یادبودهای داریوش در کنار کانال سوئز و مهرهای حکومتی هخامنشیان که امروزه در مراکز پژوهشی مطالعه و بررسی شده است. بررسی نتایج این مطالعه درباره تاثیر فرهنگ و هنر و تمدن ایران و مصر نشان می دهد که تاثیر فرهنگ مصری بر این آثار زیاد بوده و اکثر یافته های باستان شناختی به شدت از فرهنگ و هنر مصر تاثیر گرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 698

دانلود 880 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

نظری احد | رکوعی سعید

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  47
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  358
 • دانلود: 

  341
چکیده: 

در نیم قرن گذشته افزایش جمعیت و کمبود منابع حوزه ها، سبب ایجاد روش ها و الگوهای کاری گوناگونی در زمینه های بهینه یابی فرآیندها، به خصوص در سازمان های پروژه محور، شده است. یکی از این الگوها به مبحث بهبود شاخص ارزش در پروژه ها مربوط می شود که با عنوان هایی چون تحلیل ارزش، مدیریت ارزش، و مهندسی ارزش طی شصت سال گذشته مطرح شده است. این روش با شناسایی شاخص های ارزش، با استفاده از ابزارهایی خاص برای بهبود ارزش در فرآیندها و پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری کاربرد دارد. بر همین اساس، روش مهندسی ارزش به عنوان متدولوژی ای نظام مند و ساختار یافته، اجرای کارکردی پروژه ها را تعیین می کند و سپس با بهره گیری از کار گروهی و نگرش خلاقانه و نو به موضوع، به شناسایی بخش هایی که استعداد بهبود دارند می پردازد و پیشنهادهایی جدید مطرح می کند. این پیشنهادها، پس از بررسی و ارزیابی، توسعه می یابند و به پیشنهادهای اجرایی می رسند. این مقاله در پی آن است که با توجه به نقاط ضعف و کاستی هایی که در زمینه اجرای مهدنسی ارزش در ابعاد محتوایی و کالبدی وجود دارد، عوامل تاثیرگذار را شناسایی و معرفی کند. بدین منظور، بر پایه مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی اطلاعات لازم گردآوری شده است، سپس با تحلیل های آماری توصیفی، نتایج در چهار بخش عمده، شامل آسیب ها و کاستی های مرتبط با رویکرد کارکردگرا، فرآیند نظام مند، خلاقیت، و نهایتا کار گروهی در روش مهندسی ارزش، به عنوان آسیب های عمده روش مهندسی ارزش جمع بندی و طبقه بندی شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 358

دانلود 341 استناد 0 مرجع 3
نویسنده: 

وحدت زاده وحید

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  47
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  505
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

میدان امیرچقماق و میدان شاه و راسته بازار بین آنها را در یزد فضای شهری مهمی است که در دوره پهلوی دچار تغییراتی بنیادین شد، به طوری که امکان بازشناسی وضعیت پیشین آن ها دشوار است. این مطالعه برای کشف ماهیت شکلی و به تبع آن تاریخی این فضاهای شهری انجام شده است. در این پژوهش روشی معرفی می کنیم تا با بهره گیری از هندسه مناظر و مرایا بتوان پلان و نمای فضاها را از روی عکس آن ها حاصل کرد. بدین ترتیب چند سند تصویری به جامانده از وضعیت پیشین میدان ها را معرفی و اصالت شان را بررسی می کنیم، سپس تصویر منتخبی را با اصول معرفی شده کامل می کنیم. تصویر کامل شده مطابق با این اسلوب به تولید پلان و نمای فضاها می انجامد که خود زمینه مطالعات تاریخی میدان های مورد نظر را فراهم می آورد.این مطالعات از حیث نتیجه، سوای دست یازیدن به وضعیت شکلی مهم ترین فضاهای شهری ایران- که سال ها محل بحث و مناقشه محققان بوده- و روشن کردن واقعیت هایی از مراحل توسعه آن در دوران پهلوی اول، روش نوینی در برداشت پلان و نماها از تصاویر سه بعدی عرضه می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 505

دانلود 223 استناد 0 مرجع 1
نویسنده: 

فنی زهره | صارمی فرید

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  47
 • صفحه شروع: 

  91
 • صفحه پایان: 

  108
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  511
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

ساختار مدیریت در کلان شهرهای ایران، و بالاخص تهران، همان ویژگی ها و محدودیت های ساختاری شبه مدرنیستی نظام کلان مدیریت شهری کشور یعنی غیرمشارکتی، متمرکز، بخشی، از بالا به پایین، بوروکراتیک، سیاست زده، فاقد اندیشه و فرایند توسعه شهری، فاقد التزام عملی به اصول و برنامه های توسعه شهری، فاقد برنامه ریزی نظام مند و ظرفیت های لازم برای تحقق توسعه شهری، فاقد انطباق سلسله مراتب ساختار مدیریتی با سازمان فضایی شهر، فاقد انتظام سازمانی از حیث مغایرت ساخت با کارکرد، فاقد انتظام ساختاری از حیث ارتباط لازم سطوح ساختار سازمانی،‌ وجود خلا در برخی عناصر ساختاری مصوب در ساختار موجود، وجود عناصر ساختاری خارج از ضرورت و اراده سازمان در ساختار موجود،‌ انعطاف نداشتن الگوی ساختار سازمانی در زمینه مشارکت در فعالیت های گروهی درون سازمانی و در نهایت، پایداری ساختاری در برابر تحول است. به عبارت دیگر، ساختار مدیریت شهری، تهران و سایر کلان شهرهای ایران، به رغم شکل گیری شوراهای اسلامی شهر، ویژگی های یک مدیریت محلی- مشارکتی مدرن و دموکراتیک را ندارد. به گونه ای که در این نظام‌، ارتباط ارگانیک میان شورا، شهرداری و شهروندان دیده نمی شود. این موضوع، از سویی پرداختن به مباحث جدید مدیریت شهری و تغییرات بنیادین سازوکارهای حاکم بر وضعیت موجود مدیریت شهرهای ایران و به ویژه کلان شهر تهران را در کانون توجه مدیران و صاحب نظران مطالعات شهری قرار می دهد و از دیگر سو، مطالعه تجارب ارزشمند جهانی، ما را از چالش های مدیریتی، نیروی انسانی، منابع مالی، حقوقی و قانونی و جهت تحقق مطلوب یک نظام مدیریتی محله محور در ایران آگاه می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 511

دانلود 194 استناد 1 مرجع 1

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID