مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  105
 • صفحه پایان: 

  123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  493
 • دانلود: 

  337
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 493

دانلود 337 استناد 0 مرجع 11
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  125
 • صفحه پایان: 

  144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  384
 • دانلود: 

  401
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 384

دانلود 401 استناد 0 مرجع 15
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  145
 • صفحه پایان: 

  154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  251
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 251

دانلود 138 استناد 0 مرجع 4
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  155
 • صفحه پایان: 

  181
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  227
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 227

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  183
 • صفحه پایان: 

  201
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 155 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  203
 • صفحه پایان: 

  221
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

موحد خسرو

نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  223
 • صفحه پایان: 

  232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  387
 • دانلود: 

  30181
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 387

دانلود 30181 استناد 0 مرجع 8
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  233
 • صفحه پایان: 

  245
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 90 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  247
 • صفحه پایان: 

  268
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  361
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 361

دانلود 159 استناد 0 مرجع 9
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  269
 • صفحه پایان: 

  298
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  424
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 424

دانلود 162 استناد 0 مرجع 28
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  299
 • صفحه پایان: 

  321
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  267
 • دانلود: 

  260
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 267

دانلود 260 استناد 0 مرجع 8
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  323
 • صفحه پایان: 

  337
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  246
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 246

دانلود 137 استناد 0 مرجع 11
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  339
 • صفحه پایان: 

  350
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  432
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 432

دانلود 129 استناد 0 مرجع 13
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  657
 • دانلود: 

  359
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 657

دانلود 359 استناد 0 مرجع 6
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  351
 • صفحه پایان: 

  368
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  316
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 316

دانلود 144 استناد 0 مرجع 15
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  358
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 358

دانلود 206 استناد 0 مرجع 12
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  67
 • صفحه پایان: 

  82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ترابی زهره | سیما یلدا

نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  83
 • صفحه پایان: 

  103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1128
 • دانلود: 

  529
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1128

دانلود 529 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  433
 • دانلود: 

  295
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 433

دانلود 295 استناد 0 مرجع 5