The process cannot access the file 'e:\log\f.14010707.log' because it is being used by another process.

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

قبسات | سال:1392 | دوره:18 | شماره:67

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

عرب صالحی محمد

نشریه: 

قبسات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  67
 • صفحه شروع: 

  117
 • صفحه پایان: 

  146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

مقاله حاضر به نقد و بررسی اندیشه و آرای نصر حامد ابوزید، از آن جهت که متاثر از تاریخی نگری است، پرداخته و ضمن ارائه برخی از مبانی هیستوریسیزم که مرتبط با موضوع است، در چند قسمت در خصوص تاریخ مندی اصل قرآن و تاریخ مندی برخی از آموزه ها و احکام قرآنی به نقد علمی دیدگاه های ابوزید پرداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 127 استناد 0 مرجع 1
نویسنده: 

رستگار مرتضی

نشریه: 

قبسات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  67
 • صفحه شروع: 

  147
 • صفحه پایان: 

  178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

دکتر نصرحامد ابوزید یکی از برجسته ترین و در عین حال پرجنجال ترین روشنفکران مسلمان است که در صدد ارائه تفسیر مدرن از دین است. وی می کوشد شیوه تفسیر و اجتهاد سنتی در فهم مسائل دینی و چارچوب حاکم بر تفکر رایج علما و تفسیرهای دینی را مورد نقد قرار دهد و در مقابل با روش تفسیر هرمنوتیک، شیوه بدیع و نوی در تفسیر متون ارائه کند. ابوزید معتقد است میراث همواره در شکل دهی به آگاهی ما سهیم است و آگاهانه یا ناآگاهانه بر رفتارهای ما اثر می گذارد؛ از این رو، اگر نمی توانیم میراث را نادیده بگیریم، باید آن را بازسازی کنیم. ابوزید در کتاب «دوائرالخوف: قراءه فی خطاب المراه» بیش از آنکه نویسنده باشد، منتقد است. اما در کنار نقد، در برخی از مباحث، اظهار نظر و بر درستی یا نادرستی نظریات خود استدلال می کند. وی دیدگاه های محمد عبده، قاسم امین، طاهر الحداد، فاطمه مرنیسی و ... را بررسی و موافقت یا مخالفت خود را بیان می دارد. او همچنین گریزهایی به قوانین برخی از کشورها مانند مصر و تونس دارد و مواد آن را بررسی و تایید یا نقد می کند. تلاش نصر حامد ابوزید بر آن است تا با ارائه روش ساختاری فهم متون، با تکیه بر مبانی ای همچون ساختار تاریخی متن، تاویل گرایی، ساختار زبانی و ... به ارائه دیدگاهی جدید در موضوع زنان بپردازد. نگارنده در این مقال تلاش می کند تا برخی از مهم ترین نکات کتاب «دوائرالخوف» را بررسی و نقد کند.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

قبسات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  67
 • صفحه شروع: 

  179
 • صفحه پایان: 

  195
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  815
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

تعیین اینکه مومن کیست و مومنی چیست، دایرمدار تعیین مفهوم ایمان است که بدین منظور ارائه مشخصه هایی برای مفهوم ایمان ضروری می نماید. ارائه تعریف ایمان مورد توجه متکلمان مسیحی و متکلمان اسلامی بوده است. هرچند استاد مطهری به صورت مستقل به تعریف موضوع ایمان اقدام نکرده است؛ ولی از مجموعه مطالب ایشان که مرتبط با موضوع ایمان است، می توان دریافت که ایشان ایمان را نوعی دلبستگی می داند که از جنس معرفت محض نیست. ایمان در مرتبه ای برتر از علم قرار می گیرد و موضوع آن که همان موضوع دلبستگی آدمی است، می تواند مذهبی و یا غیرمذهبی باشد.پل تیلیش متاله اگزیسیتانسیالیست مسیحی نیز ایمان را به حالت دلبستگی نهایی آدمی و غایت او معرفی می کند. دلبستگی فرجامین هر شخص متفاوت با دیگری و دقیقا امری شخصی است. او غایت نهایی زندگی انسان را تنها خداوند تعالی می داند و ایمان را عملی آگاهانه و امری تضمینی که کل وجود انسان را دربر می گیرد، می داند. ایمان امری احساسی نیست که مولود عاطفه باشد. ایمان می تواند زایل شود و به اصطلاح ممزوج با شک گردد که اتفاقا همین امر است که پویایی ایمان را به همراه دارد و آخر الامر اینکه ایمان، عملی آگاهانه است که از روی آزادی، ولی با دخالت عنصر ناخودآگاه شخصیت آدمی شکل می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 815

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

رودگر محمدجواد

نشریه: 

قبسات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  67
 • صفحه شروع: 

  197
 • صفحه پایان: 

  218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

مقاله حاضر پاسخ به پرسش هایی است که گزارش ابوزید از ابن عربی در کتاب «هکذا تکلم ابن عربی» پیش روی ما نهاده است؛ مانند: آیا ابوزید تلقی و تفسیر درست، دقیق و منصفانه ای از ابن عربی ارائه داده اند؟ آیا قرائت ابوزید از ابن عربی قرائت حاکی از شخصیت و شاکله ابن عربی و انظار اوست یا نه؟اگرچه ابوزید گزارش نسبتا درستی از ابن عربی و شکل گیری هویت معرفتی و شناسنامه فکری- فرهنگی اش داده اند و روایت همدلانه اش از ابن عربی مشهود است؛ لکن تلاش او در واقع استفاده ابزاری از ابن عربی و برخی آرای ایشان در صورت بندی مواد فکری خویش است.در نوشتار پیش روی ضمن طرح روایت ابوزید از ابن عربی، قرائت ابوزید مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

قبسات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  67
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  201
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

درباره امکان علم دینی دیدگاه های متفاوت و گاه متضادی مطرح شده است. در این نوشتار، پس از طرح «جامعیت دین» و «نگاه الهی به هستی» به عنوان مبانی علم دینی و دینی کردن علوم، دیدگاه «وحدت علم و دین» در ذیل نگاه جامعیت دین، مورد تاکید محقق قرار گرفته و تلاش شده است تا امکان علم دینی و راهکارهای عملی گشتن آن، مورد تامل و داوری قرار گیرد. محقق با نشان دادن وجوه غیرشناختی علم، سپس بر آن شده که این وجوه غیرشناختی را می توان با وجوه غیرشناختی دین تکمیل نمود و بنابراین به اثبات امکان علم دینی رسید. مکتوب حاضر پس از آنکه علم دینی را ابتدا به عنوان موضوعی برون دینی که پاسخ آن در دین یافت نمی شود و نیز علم را از پاسخ به امکان یا امتناع علم دینی عاجز دانسته، از رهگذر فهمی فلسفی و تفسیری از موضوع به اثبات علم دینی نایل گشته است. رویکرد هرمنوتیک و تفسیری در این مقاله، بر آن بوده که حقیقت، دارای بطونی است که باید با تفسیر گام به گام از آن لایه برداری کرد تا به مغز آن دست یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 201

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

قبسات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  67
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  688
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

پراگماتیسم روشی در فلسفه جدید است که با اعتراف به غیرممکن بودن اثبات بعضی مسائل، به ویژه دین، آنها را با توجه به کاربردشان در زندگی انسان می پذیرد. از دیدگاه پراگماتیسم همه تصورات، مفاهیم، اعتقادات و نظریات ما قواعدی برای «رفتار» (پراگمای) ما هستند؛ اما «حقیقت» آنها تنها در سودمندی عملی آنها برای زندگی ما نهفته است. لذا معیار حقیقت، عبارت است از سودمندی، فایده، نتیجه و نه انطباق با واقعیت عینی. از دیدگاه پراگماتیسم، به ویژه از نظرگاه ویلیام جیمز که از بنیانگذاران این مکتب است، دین به دلیل داشتن ثمرات متعدد فردی روانی، مانند انسجام شخصیت، نشاط، امیدواری، تسلی خاطر، بهداشت روانی و ...، ضرورت کارکردی برای انسان دارد. ما در این مقاله در صدد بیان پیامدهای منفی چنین نگرشی به دین و دینداری هستیم. ابزاری نگری به دین، نادیده انگاشتن کارکردهای اصلی دین، اختلاط شبه دین با دین، عدم عمومیت و ضرورت کارکردی، بدیل پذیری کارکردهای دین، خلط بین حقیقت و کارکرد، اختصاص گرایی و ... از جمله مهم ترین نقدها به اتخاذ چنین روشی برای اثبات ضرورت دین به شمار می آید.

آمار یکساله:  

بازدید 688

دانلود 208 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

قبسات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  67
 • صفحه شروع: 

  61
 • صفحه پایان: 

  85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  95
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

علم پیشین خدا به کائنات از مباحث چالش زای کلامی و فلسفی در سده های متمادی گذشته می باشد. موافقان با ادله متعدد و متقن به اثبات مدعای خود پرداخته اند. مخالفان نیز با ادله متعدد در مقام نقض ادعای علم پیشین بر آمده اند. در این مقاله ادله معروف و مهم مخالفان مورد تحلیل و نقد قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 95

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ساجدی ابوالفضل

نشریه: 

قبسات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  67
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  304
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

یکی از پرسش های بنیادین درباره آموزه های دین، طبقه بندی آنهاست. محور بحث این نوشتار تقسیم به ذاتی و عرضی است که توسط برخی نویسندگان بیان شده است. در این دیدگاه معنای مورد نظر از این دو واژه متفاوت از سایر واژه های مشابه آن است. در این رویکرد، تعالیم عرضی نودونه درصد احکام را دربر می گیرد و اینها اسلام حقیقی نیستند، و لذا ما ملزم به عمل به آنها نیستیم. در دیدگاه مذکور دو دلیل عمده ویبر عرضی دانستن بیشتر احکام اسلامی این است که اینها مصداق شرطیات کاذبه المقدم هستند یا در پاسخ به پرسش از شارع طرح شده اند. در ارزیابی این ادله می توان گفت هیچ یک از آنها تمام نیستند. شرطیات کاذبه المقدم مبتلا به مشکلاتی از جمله مغالطه خلط انگیزه و انگیخته است. استدلال دوم نیز دارای مشکلاتی است که از جمله آنها مغالطه تعمیم حکم مورد استثنا به کل موارد است. در مقاله حاضر شیوه گرداوری اطلاعات، کتابخانه ای و روش پردازش آنها تحلیلی انتقادی است.

آمار یکساله:  

بازدید 304

دانلود 88 استناد 0 مرجع 1

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID